Forskrift om særskilte kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av hold av pelsdyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. juli 2022 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr § 3 og § 5.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov