Høring - forslag til forskrift om særskilte kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av hold av pelsdyr

Høringsnotat med forslag til forskrift om særskilte kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av hold av pelsdyr.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2022

Vår ref.: 22/33

Høring - forslag til forskrift om særskilte kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av hold av pelsdyr

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til forskrift om særskilte kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av hold av pelsdyr.

Vi ber om eventuelle synspunkter på forslagene innen 6. mai 2022.

Vi ber høringsinstansene vurdere å forelegge høringsnotatet for underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Alle kan sende innspill til høringen. 

Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2905662/ 

Høringsuttalelser blir publisert.  

 

Med hilsen 

Kristin Nummedal (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Odd Anders Nilsen

fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Norges Bondelag

Norges Pelsdyralslag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland