Sluttføring av erstatningsoppgjøret til pelsdyroppdrettere

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Stortinget vedtok i juni 2021 endringer i reglene om økonomisk kompensasjon etter lov om forbud mot hold av pelsdyr. Samtidig fattet Stortinget to anmodningsvedtak til regjeringen om praktisering av erstatningsordningen.

De avklaringene som var nødvendige for å kunne sette i gang det endelige erstatningsoppgjøret til pelsdyroppdretterne, er nå gjennomført, og lovendringene er i dag satt i kraft ved kongelig resolusjon.

Pelsdyroppdretterne vil nå kunne be om tilbud om erstatning etter det nye regelverket.

– Pelsdyroppdretterne har ventet lenge på en endelig erstatningsordning, noe som har vært belastende for mange. Det er derfor viktig at vi nå har landet en omfattende erstatningsordning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Stortingets lovvedtak innebærer at pelsdyroppdretterne kan velge mellom å få erstatning etter reglene i ekspropriasjonserstatningslova så langt de passer (i praksis bruksverdi) eller etter takst (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi).

– Regjeringen har på bakgrunn av anmodningsvedtak fra Stortinget besluttet at staten skal gi et tilbud om høyere erstatning etter bruksverdi enn det som er foreslått i en fagøkonomisk rapport fra NIBIO. Det vil bli benyttet en kapitaliseringsrente på 4 prosent, og tilbudene vil bli basert på lovlig kapasitetsutnyttelse av anleggene, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

Et anmodningsvedtak om hvem som skal kunne få kompensasjon for kostnader til riving og opprydning av pelsdyranlegg følges også opp.

– Jeg har i dag sendt på høring et forslag om utvidelse av ordningen med kompensasjon for riving og opprydning av pelsdyranlegg, avslutter landbruks- og matminister Sandra Borch.