Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – unntak fra vilkåret om fremleggelse av godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort ved søknad om midlertidig ar-beidstillatelse for asylsøkere som venter på endelig vedtak (§ 17-24 annet ledd

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 17-24 annet ledd. Endringen innebærer at det ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som deltar i et integreringsfremende program kan gjøres unntak fra vilkåret i § 17-24 første ledd om at søkeren må fremlegge godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort.

Hvem som omfattes av unntaket

Med dagens mottaksordning er «integreringsfremmende program» ensbetydende med at asylsøkeren har fått plass i et integreringsmottak.

Forholdet til utlendingsloven § 94

Vilkåret i utlendingsloven § 94 første ledd bokstav b om at det ikke må være tvil om søkerens identitet gjelder også i saker der det er grunnlag for å gjøre unntak fra kravet om dokumentert identitet.

Ikrafttredelse

Forskriftsendringene trer i kraft 14. mai 2018.

Bestemmelsen er midlertidig og oppheves 14. mai 2021.

 

Med vennlig hilsen
Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

Heidi Bonvik
seniorrådgiver 

Vedlegg:   

Endringsforskrift av 13.04.2018