Ikrafttredelse av midlertidige endringer i utlendingsforskriften – fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere under Covid-19 pandemien

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) vedtok 24. mars 2020 en midlertidig bestemmelse (ny § 6-3a) i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Bestemmelsen gis virkning fra og med 24. mars 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020. Departementet kan treffe vedtak om opphevelse tidligere. Endringene i forskriften trer i kraft straks og gis anvendelse for alle søknader som er til behandling, samt nye søknader.

Bakgrunn for endringene

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Verdens helseorganisasjon erklærte 11. mars 2020 at utbruddet av sykdommen Covid-19 utgjør en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Regjeringen har innført omfattende smitteverntiltak og innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen. Som følge av dette vil det komme færre utenlandske arbeidstakere til Norge i år, noe som gir mangel på arbeidskraft i enkelte næringer, særlig innenfor landbruksnæringen. I henhold til gjeldende regelverk kan sesongarbeidere som allerede er i Norge, ikke oppholde seg her i mer enn seks måneder sammenhengende.

Det er uklart hvor lenge situasjonen vil vare og hvordan den utvikler seg. Vi må forberede oss på at utbruddet i Norge kan gi store negative konsekvenser for næringslivet. Regjeringen må også sikre at vi kan opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsstrukturer og ivareta befolkningens grunnleggende behov. Det er derfor viktig å iverksette tiltak som kan avhjelpe mangelen på arbeidskraft i landbruket slik at vi kan opprettholde en tilstrekkelig matproduksjon.

Etter Arbeids- og sosialdepartementets vurdering vil en midlertidig oppmykning av reglene om fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere avhjelpe mangelen på arbeidskraft i sesongbaserte næringer innenfor gjeldende regler om karatenekrav og innreiserestriksjoner.

Nærmere om endringene – ny midlertidig § 6-3a

Ny § 6-3a i utlendingsforskriften (utf.) gir i en begrenset periode adgang til å gi fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere som allerede er i Norge, selv om den samlede oppholdstiden vil overskride seks måneder. De generelle vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakere i utlendingsloven (utl.) § 23 gjelder også for tillatelse etter § 6-3a. Dette innebærer at søkeren må ha et konkret tilbud om heltidsarbeid med norske lønns- og arbeidsvilkår. Vilkårene om at søkeren er omfattet av en kvoteordning eller at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området, gjelder ikke ved fornyelse, jf. utl. § 61 fjerde ledd.

Den nye bestemmelsen fastsetter at fornyet tillatelse etter denne paragrafen bare kan gis til arbeidstakere som oppholder seg i Norge og som har eller har nylig hatt oppholdstillatelse etter utf. § 6-3. Tillatelse kan gis selv om søkerens samlede oppholdstid vil overskride begrensningen på seks måneder i utf. § 6-3.

Det gjøres unntak fra kravet i § 10-2 om personlig fremmøte hos politiet for søknader om fornyelse etter denne bestemmelsen. I tillegg gis Utlendingsdirektoratet myndighet til å gi nærmere retningslinjer om fremsettelse av søknad, herunder innlevering av nødvendig dokumentasjon. Arbeidstakere som nevnt i første ledd kan arbeide i henhold til nytt arbeidstilbud så snart søknad om fornyelse er registrert på nett og behandlingsgebyret er blitt betalt. Det forutsettes også at de øvrige vilkårene for tillatelsen er oppfylt og at søkeren så raskt som mulig sender de nødvendige vedleggene til søknaden.

Oppholdstillatelse etter bestemmelsen kan gis inntil 31. desember 2020, men skal ikke overstige arbeidstilbudets lengde, jf. reglene i utl. § 60 første ledd siste punktum. Tillatelse som har kortere varighet enn til 31. desember 2020 kan fornyes, jf. utf. § 10-21 (1), med mindre bestemmelsen er blitt opphevet på et tidligere tidspunkt. Dersom departementet opphever bestemmelsen før 31. desember 2020, skal søknader som er til behandling avslås. Tillatelse som er innvilget før bestemmelsens opphør vil være gyldige frem til gitt utløpsdato.

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring. Arbeidstakere som har hatt tillatelse etter første ledd kan få ny oppholdstillatelse i henhold til utf. § 6-3 etter seks måneders opphold utenfor Norge. Dette innebærer at utløpsdatoen til tillatelse gitt etter § 6-3a vil danne utgangspunktet for beregningen av når ny ordinær tillatelse etter utf. § 6-3 kan gis. For eksempel må en sesongarbeider som har arbeidet i Norge i seks måneder fra desember 2019 til mai 2020 og som har fått innvilget fornyet oppholdstillatelse etter § 6-3a til desember 2020, oppholde seg utenfor Norge frem til juli 2021 før ny ordinær sesongtillatelse etter utf. 6-3 kan gis.

Med hilsen

Einar Skancke (e.f.)
ekspedisjonssjef

Solveig Lie
avdelingsdirektør

Kopi:

Justis- og beredskapsdepartementet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeidstilsynet