Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

IKT-strategi for forsvarssektoren

Gitt den betydelige satsningen på IKT i forsvarssektoren i perioden frem mot 2025, og et økende press for å digitalisere forsvarssektoren og offentlig forvaltning forøvrig, stilles det krav til sektorens evne og kapasitet til å styre, forvalte og utvikle IKT i de kommende årene. Det er derfor utarbeidet en IKT-strategi for forsvarssektoren som skal være premissgivende for dette arbeidet.

Våren 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra FD og etatene i forsvarssektoren. Arbeidsgruppen ble gitt i oppdrag å gjøre en vurdering av dagens situasjon innen IKT i sektoren, og utarbeide en IKT-strategi bestående av et målbilde, tiltak og veikart for realisering av strategien. «IKT-strategi for forsvarssektoren» er resultatet av arbeidsgruppens arbeid.

Det overordnede målet for IKT-strategien er å «Understøtte økt operativ evne gjennom teknologi», og oppsummert er siktemålet med IKT-strategien at:

·         Forsvarssektoren samlet sett utnytter IKT effektivt og på en måte som bedre understøtter innovasjon.

·         Det samarbeides effektivt med markedet for få tilgang til ny teknologi raskt og sikkert.

·         Myndighet og ansvar er tydelig delegert til etatene, innenfor rammen av en tydelig og helhetlig styringsmodell, i tråd med de politiske rammer og føringer som er gitt.

Figuren under oppsummerer IKT-strategien

Illustrasjon IKT-strategi
Illustrasjon IKT-strategi Foto: FD

 

 

Her er sammendrag og hoveddokument: