IKT-styring og IKT-samarbeid i kommunal sektor og mellom stat og kommune

Vurderinger og anbefalinger fra en arbeidsgruppe nedsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Våren 2010 nedsatte departementet en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan man kan oppnå gevinster gjennom bedre samarbeid og koordinering på IKT-området, både innen kommunal sektor og i forholdet mellom kommune og stat.

Arbeidsgruppen anbefaler følgende tiltak:

  • Felles IKT-arkitektur for kommunal sektor
  • Etablering av ”KommIT”, organisering av IKT-samordningen i kommunal sektor
  • Statlig samordning og kommunal medvirkning i statens IKT-strategiske arbeid
  • Tilretteleggelse av nasjonale felleskomponenter for bruk av kommunene

Arbeidsgruppen anbefaler tiltak som har elementer av sentral styring og oppgaveløsning på IKT-området. Dette berører prinsipielle spørsmål om kommunenes selvstyre. Arbeidsgruppen mener likevel at de mulige gevinstene ved en sterkere IKT-samordning er så store at man bør åpne for denne typen virkemidler.