IMAREX gis tillatelse til å ha datterselskap i Singapore

International Maritime Exchange ASA
Stortingsgt. 14
0161 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1152 FM KW

01.09.2005

IMAREX – Søknad om tillatelse til å ha datterselskap i Singapore

Det vises til søknad fra International Maritime Exchange ASA (Imarex ASA) av 11. mars 2005. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding 9. mai 2005 og øvrig korrespondanse i saken.

Finansdepartementet vil understreke at det skal søkes om tillatelse før virksomhet iverksettes. Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 2-5, finner departementet likevel å kunne tillate at Imarex ASA utøver den omsøkte virksomhet i Singapore gjennom det heleide datterselskapet Imarex Asia Pte Ltd (Imarex Asia).

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. Imarex Asia må drives etter de virksomhetsregler mv. som er beskrevet i søknaden datert 11. mars 2005 og i redegjørelsen til Kredittilsynet datert 30. mars 2005.
  2. Styre og ledelse i Imarex Asia skal egnethetsvurderes av Kredittilsynet i samsvar med børsloven § 3-2.
  3. Eventuelle pålegg fra Kredittilsynet om regulering av virksomheten til Imarex ASA skal så langt det er mulig også gjennomføres for Imarex Asia.
  4. Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår.

Med hilsen

Øystein Løining
avdelingsdirektør

Kjetil Wibe
rådgiver

Gjenpart: Kredittilsynet (ref. 05/2587)