Forsiden

Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler – empiriske analyser

NIBR-rapport 2015:12

NIBR har undersøkt effekten de boligsosiale virkemidlene har på boligpriser og boligmasse.

Hovedfunn:

  • Startlånet har ført til at flere eier sin egen bolig. Funnene tyder på at eierandelen har økt ved at noen av de eksisterende leieboligene er gjort om til eierboliger.
  • Rapporten viser at startlånet har ført til økte boligpriser, men det ser ikke ut til at det har blitt bygget flere boliger. Det er effekter som kan innebære at startlånet har hjulpet noen inn i boligmarkedet på bekostning av andre.
  • Forskerne tror at målrettingen av startlånsforskriften kan føre til flere boliger og mindre påvirkning på boligprisnivået på lang sikt. Det betyr i så fall at færre husstander vil bli ekskludert.
  • Forskerne finner at kommunalt disponerte boliger øker boligmassen. Effekten de finner, er sterkere enn tidligere målinger, noe som kan tyde på at kommunale boliger i større grad enn tidligere blir tilbudt husholdninger som ikke hadde kommet inn på boligmarkedet ellers. Dette er en konsekvens av en strengere behovsprøving enn tidligere.
  • Forskerne finner ikke at bostøtten påvirker boligprisene.

Les rapporten: