Inndeling av kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner

Transportøkonomisk institutt (TØI) har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Inndelingen brukes til analyser og presentasjoner av samfunnsutviklingen, og av utvikling i statlige arbeidsplasser i forbindelse med lokaliseringspolitikken. De brukes også som ett av flere verktøy i avgrensinger av områder for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

TØI fikk høsten 2018 i oppdrag fra KMD å gjennomgå inndelingen av kommuner i BA-regioner. Rapporten fra TØI foreligger nå. Bakgrunnen for at oppdraget ble gitt i fjor høst, var del av en rutinemessig forberedelsene til arbeidet med revisjon av området for differensiert arbeidsgiveravgift (DA-ordningen). Inndelingen ble sist oppdatert i 2013 av NIBR.

Europakommisjonen legger opp til å forlenge regelverket tilnærmet uendret i to år, det vil si ut 2022. Bakgrunnen er at kommisjonen vil avvente en evaluering av regelverket for regionalstøtte. Hvis forlengelsen blir vedtatt, vil regjeringen vurdere om den skal søke å videreføre dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift i disse to årene. Ved videreføring av dagens ordning vil vi også utsette arbeidet med revisjon av området for differensiert arbeidsgiveravgift.

TØI tar utgangspunkt i kommunestrukturen som vil gjelde fra 2020 (inkludert fastsatte grense­justeringer). De har også foretatt en revidering og tydeliggjøring av metoden for inndeling. Denne baserer seg nå kun på objektive kriterier uten bruk av skjønn i enkelttilfeller. Prinsippet om at inndelingen skal vise funksjonelt integrerte bo- og arbeidsmarkeder og være hensiktsmessige analyseenheter, er videreført fra sist. Inndelingen er basert på en kombinasjon av pendling og reisetid mellom kommuner.

Inndelingen resulterer i 159 BA-regioner. Dette er to færre regioner enn ved forrige revisjon i 2013. Endringen skyldes en kombinasjon av kommunesammenslåing, endring i pendling og reisetid, og justering av metode for inndeling.

Et utkast til rapport ble sendt til uttalelse til kommuner og fylkeskommuner i februar. Det kom 26 innspill på utkastet. TØI redegjør i rapporten for innspillene fra kommuner og fylkeskommuner. Alle innspillene er også vedlagt rapporten. TØI har ikke foretatt endringer i metode eller inndeling etter innspillsrunden.

Departementet har notert seg og vil vurdere de innspillene som har kommet fra kommuner og fylker på BA-regionene ved bruk av inndelingen i rapporten. En god del av innspillene handler om bruken av inndelingen i arbeidet med differensiert arbeidsgiveravgift.