Innsats mot arbeidslivskriminalitet

Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer.

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet er lovende, viser rapporten «Innsats mot arbeidslivskriminalitet». Konklusjonen i kartleggingsrapporten er at satsingen på tverretatlig samarbeid mellom statlige aktører i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet i store trekk er lovende og man har oppnådd noen viktige resultater.

Kartleggingen av samarbeidet mellom politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten og andre etater er en oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Kartleggingen er utført av Uni Research Rokkansenteret, i samarbeid med SNF og Ideas2evidence. Forskerne har tatt utgangspunkt i perioden fra 2014 og frem til i dag. 

Tverretatlig samarbeid er imidlertid utfordrende og problemene med arbeidslivskriminalitet er under stadig endring. Forskerne viser til at man framover står overfor en avveining knyttet til videreføring av lokale samarbeidstiltak på den ene siden og ønsket om standardisering av innsatsen på den andre siden. 

Rapporten

Les «Innsats mot arbeidslivskriminalitet» her (PDF)

Oppdragsgiver

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.