Høring Insentivordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2003

Vår ref.: -

I tråd med St. meld. nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St.prp.nr. 1 (2002-2003), tar Samferdselsdepartementets sikte på å innføre en insentivordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområder.

Formålet med ordningen er å bedre fremkommelighet, arealbruk og miljø i storbyområdene ved å fremme en overgang fra personbil til kollektivtransport og derigjennom øke kollektivtransportens markedsandeler.

Vedlagt følger utkast til retningslinjer for ordningen som fremlegges for høring. Til grunn for utkastet ligger ECON-rapport 20/03 som også vedlegges. Vi ber om evt. merknader til utkastet til retningslinjene innen:

Mandag 23. juni 2003

Med hilsen

Pål Tore Berg e.f.

 


Thor K. Haatveit

 

Utkast
09.05.03

Retningslinjer

Bakgrunn

Det legges med bakgrunn i St. meld. nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St. prp. nr. 1 (2002-2003) opp til innføring av en insentivordning for kollektivtransporten i byområdene. Ordningen finansieres over Samferdselsdepartementets budsjett, og trer i kraft f.o.m. budsjettåret 2004. Ordningen forutsetter bevilgningsvedtak av Stortinget.

Formål

Formålet med ordningen er å bedre miljø, helse og framkommelighet i storbyområdene, ved å dempe veksten i transportbehovet og øke andelen kollektivreiser på bekostning av personbilreiser i de største byene.

Generelt

Retningslinjene beskriver hvem som kan søke, hvordan det skal søkes og hva som er grunn-laget for å tildele midler. Den årlige bevilgningsrammen for tildeling fastsettes ut fra Stortingets vedtak om statsbudsjettet. Samferdselsdepartementet står fritt til å fordele midlene til søkere som oppfyller kravene til tildeling i følge retningslinjene. Midlene fra insentiv-ordningen skal anvendes til kollektivtransport, men mottakerne avgjør selv om midlene skal benyttes til drift eller ulike typer investeringstiltak.

Hvem kan søke?

Alle større byområder kan søke om midler fra ordningen. Søker skal være ansvarlig organ for den lokale kollektivtransporten i gjeldende byområde, som kan være:

- Bykommunen
- Fylkeskommunen
- Byområde som deltar i forsøk med alternativ forvaltningsorganisering
- Byområde som inngår i samordningsorgan for kollektivtrafikk i det sentrale Østlandsområdet

Grunnlag for tildeling

Grunnlaget for innvilgning av søknad er knyttet til bakgrunnen og formålet med ordningen. Insentivordningen er i utgangspunktet en resultatbasert ordning, det vil si at den skal premiere dokumentert oppnådde resultater etterskuddsvis. I innføringsperioden av ordningen vil det likevel være hensiktsmessig å tildele midler forskuddsvis, ut fra planlagt og faktisk gjennomføring av tiltak som bidrar til å nå målene.

I ordningens første virkeår (2004) vil midler kun bli tildelt forskuddsvis. Samferdselsdeparte-mentet vil legge vekt på raskest mulig å komme over til en ordning som i hovedsak fungerer resultatbasert gjennom å premiere oppnådde resultater ved økt andel kollektivreiser på bekostning av personbilreiser i de største byene.

Forskuddsvis tildeling

Det er svært mange tiltak og virkemidler som kan bidra til å øke andelen kollektivreiser på bekostning av personbilreiser i de største byene. Hvilke virkemidler som er mest hensikts-messige i det enkelte byområde vil kunne være forskjellig, og det vil også kunne variere over tid. Det er derfor ikke mulig eller ønskelig å gi for detaljerte føringer på hvilke virkemidler som skal benyttes i det enkelte byområde, men de aktuelle tiltakene finnes i hovedsak på tre områder:

1. Tiltak for å redusere privatbiltrafikken
for eksempel:
- Parkeringsrestriksjoner og avgifter
- Trafikksanering
- Miljødifferensiert trafikantbetaling
- Lokale miljøsoner

2. Tiltak for mer kollektivvennlig areal- og transportplanlegging
for eksempel:
- Fortetting langs kollektivtraseer
- Utvikling av kollektivknutepunkter

3. Tiltak for å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv
for eksempel:
- Framkommelighetstiltak - kollektivfelt, kollektivgater og signalprioritering i lyskryss
- Økt tilbud – flere avganger, nye linjer
- Bedre tilpasning av tilbudet – bl.a. gjennom pris- og rabattordninger

Det er en forutsetning for tildeling av midler at det iverksettes tiltak som virker begrensende på personbiltrafikken, altså tiltak i gruppe 1 overfor. Før tildeling av midler må det foreligge forpliktende beslutning fra lokale myndigheter om å iverksette slike tiltak.

Etterskuddsvis tildeling

Ved etterskuddsvis tildeling av midler, skal byområder som deltar i ordningen vise til måloppnåelse over trafikkutviklingen med privatbil og kollektivtransport ved å dokumentere at begge følgende punkter er innfridd:

  • Redusert personbiltrafikk:
    Veksten i personbiltrafikken for siste år er mindre enn jennomsnittlig vekst for de 5 foregående år. Beregnes ut fra sum årsdøgnstrafikk (ÅDT) for aktuelle tellepunkter og tidsperioder.
  • Økt kollektivtrafikk:
    Veksten i kollektivtransportens passasjertall siste år er større enn gjennomsnittlig vekst for de 5 foregående år. Beregnes ut fra salg av reisebevis og antall påstigende passasjerer for aktuelle linjer og tidsperioder.

Beregning av tilskudd

Avhengig av Stortingets vedtak om statsbudsjettet og nivået på tilskuddet til insentivordningen generelt, bestemmer departementet størrelsen på tilskuddene til det enkelte byområde. Departementet står fritt til å fordele midlene mellom søkerne, ut fra mottatte søknader og retningslinjene for ordningen.

Framgangsmåte for tildeling av midlene

Midler tildeles for ett år av gangen. Samferdselsdepartementet kunngjør ved framlegging av budsjettproposisjonen søknadsfristen for ordningen det enkelte år. Departementet oppgir på dette tidspunkt frist for behandlingen av søknadene. Utbetalinger vil normalt finne sted fortløpende for så vel den forskuddsvise som den resultatbaserte del av ordningen.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknader om tildeling innenfor den forskuddsvise tildelingen skal inneholde en tilstandsbeskrivelse for kollektivtrafikken i byområdet, en beskrivelse av forventet utvikling uten gjennomføring av tiltak, og forslag til tiltak for å øke andelen kollektivreiser på bekostning av personbilreiser med dokumentasjon for at disse er eller vil bli iverksatt. Søknadene skal inneholde tallmateriale med anslag over hvilke trafikkvirkninger tiltakene ventes å få for henholdsvis personbil- og kollektivtrafikken.

Tildeling innenfor den etterskuddsvise tildelingen baseres på søknad vedlagt dokumentasjon over måloppnåelse jf. pkt 5.2, samt byområdets vurdering av sammenheng mellom tiltak og måloppnåelse.

Alle søknadene skal inneholde finansierings- og fremdriftsplan for arbeidet med å styrke kollektivtrafikken konkurransekraft, samt en beskrivelse av gjennomførte tiltak i løpet av fjoråret. Alle søknader vurderes og prioriteres ut fra opplysninger om nytte/kostnad. I de tilfeller der flere kommuner og/eller fylkeskommunen inngår i et samarbeid, også i forhold til offentlige og private virksomheter, skal søknaden inneholde grunnlaget for dette samarbeidet i form av avtalen mellom de berørte parter.

Hvordan prioriteres søknadene?

Forskuddsvise tilskudd prioriteres byer som gjennom valg og sammensetting av tiltak kan sannsynliggjøre resultater. Det forutsettes at det iverksettes tiltak for å begrense antall personbilreiser, jf. pkt. 5.1 tiltaksgruppe 1. Arealplanlegging som gir et mer kollektivvennlig arealbruksmønster og deltagelse i forsøk med samlet ansvar for samordnet virkemiddelbruk på ett forvaltningsnivå (storbyforsøk), vil bli positivt vurdert ved tildeling av midler.

Etterskuddsvise tilskudd prioriteres ut fra den effekt tiltakene har vist seg å ha for byområdet samlet, ut fra kriteriene i pkt 5.2.

Dokumentasjon

Når tiltakene er gjennomført, skal det rapporteres om oppnådde resultater. Nødvendig dokumentasjon oversendes Samferdselsdepartementet separat eller i forbindelse med ny søknad om tildeling av midler fra insentivordningen.

Kontroll

I samsvar med Bevilgningsreglementets § 17 kan departementet og Riksrevisjonen iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. Dersom dette ikke er tilfelle, vil Samferdselsdepartementet kreve midlene tilbakebetalt. Samferdselsdepartementet vil etter tre år evaluere insentivordningen for det enkelte byområde og for byområdene samlet.

Alle fylkeskommuner
Oslo kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Tromsø kommune
Sarpsborg kommune
Fredrikstad kommune
Drammen kommune
Østlandssamarbeidet
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Bellona
Norges Handikapforbund
SAFO/Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Trygg Trafikk
Norges Automobilforbund
Motorførernes Avholdsforbund
Kongelig Norsk Automobilklubb
Sekretariatet for bytrafikk
Transportøkonomisk institutt
Transportbedriftenes Landsforening
AS Oslo Sporveier
Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s.
Statens vegvesen / Vegdirektoratet
Jernbaneverket
NSB