Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Insentivordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2438

09.05.03

INSENTIVORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIV-TRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDENE

I tråd med St. meld. nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St.prp.nr. 1 (2002-2003), tar Samferdselsdepartementets sikte på å innføre en insentivordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområder.

Formålet med ordningen er å bedre fremkommelighet, arealbruk og miljø i storbyområdene ved å fremme en overgang fra personbil til kollektivtransport og derigjennom øke kollektivtransportens markedsandeler.

Vedlagt følger utkast til retningslinjer for ordningen som fremlegges for høring. Til grunn for utkastet ligger ECON-rapport 20/03 som også vedlegges. Vi ber om evt. merknader til utkastet til retningslinjene innen:

Mandag 23. juni 2003

Med hilsen

Pål Tore Berg e.f.


Thor K. Haatveit

Alle fylkeskommuner
Oslo kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Tromsø kommune
Sarpsborg kommune
Fredrikstad kommune
Drammen kommune
Østlandssamarbeidet
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Bellona
Norges Handikapforbund
SAFO/Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Trygg Trafikk
Norges Automobilforbund
Motorførernes Avholdsforbund
Kongelig Norsk Automobilklubb
Sekretariatet for bytrafikk
Transportøkonomisk institutt
Transportbedriftenes Landsforening
AS Oslo Sporveier
Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s.
Statens vegvesen / Vegdirektoratet
Jernbaneverket
NSB

Til toppen