Invitasjon til møte om gjennomføring av egen pensjonskonto

Lovregler om endringer i innskuddspensjonsloven (egen pensjonskonto mv.) ble vedtatt av Stortinget 9. april og ble sanksjonert i statsråd fredag 3. mai. Det vises til Prop 40 L (2018-2019) og Innst. 224 L (2018-2019). Reglene innebærer at arbeidstakere i bedrifter med innskuddspensjonsordninger skal få samlet sine pensjonskapitalbevis og forvaltet disse sammen med sin aktive pensjonsopptjening på én pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning, ev. hos en selvvalgt leverandør. Det er også vedtatt å oppheve den såkalte 12-månedersreglen, slik at arbeidstakere i innskuddspensjons-ordninger skal ha rett til å få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Det er ikke fastsatt tidspunkt for når reglene skal tre i kraft. Innføring av egen pensjonskonto vil kreve ulike forberedelser, som utarbeiding av forskrifter, bransjestandarder, retningslinjer mv. samt systemmessige løsninger. Det er fra flere hold blitt tatt til orde for at det bør opprettes en gjennomføringsgruppe for arbeidet med å forberede iverksetting av reglene om egen pensjonskonto, hvor pensjonsleverandørene, arbeidslivets parter og Forbrukerrådet er representert. Departementet slutter seg til dette.

Etter departementets vurdering vil en bredt sammensatt gjennomføringsgruppe kunne bidra til å identifisere og drøfte ulike problemstillinger som må løses før reglene om egen pensjonskonto kan tre i kraft. Utkast til forskrifter, bransjestandarder mv. bør kunne forelegges gjennomføringsgruppen underveis for innspill og diskusjoner. Partene som berøres av lovendringene vil dermed kunne holde seg orientert om og gi innspill til de ulike prosesser som pågår. Ved behov kan det evt. settes ned egne arbeidsgrupper innenfor gjennomføringsgruppen for å utrede nærmere angitte spørsmål. For å få bredest mulig deltakelse vil departementet også invitere til åpne høringsmøter underveis i arbeidet, der alle som ønsker det kan delta og gi innspill.

Jeg inviterer med dette organisasjonene til å delta i en gjennomføringsgruppe for arbeidet med å forberede iverksettelsene av reglene om egen pensjonskonto. Jeg ønsker å invitere til et første møte i gjennomføringsgruppen mandag 17. juni kl. 12.30 – 14.00.

Jeg legger opp til å organisere møtet slik at jeg kort går gjennom departementets vurdering av gjennomføringsgruppens formål og oppgaver, før hver av partene gis anledning til å presentere sitt syn på dette. Deretter vil Finans Norge orientere om sentrale temaer ved forberedelse til gjennomføring av egen pensjonskonto.

Jeg ber om tilbakemelding om deltakere til møtet innen 12. juni. Tilbakemelding kan sendes på epost til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen

 

Geir Olsen
Statssekretær

 

Gjenpart: Finanstilsynet

Adresseliste

Akademikerne

Fridtjof Nansens plass 6

0160

OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Pb. 7052 Majorstuen

0306

OSLO

Finans Norge

Postboks 2473 Solli

0202

OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 4594 Nydalen

0404

OSLO

hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgata 2

0158

OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230

OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgate 11

0181

OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstuen

0303

OSLO

Pensjonskasseforeningen

Postboks 2417 Solli

0201

OSLO

Verdipapirfondenes forening

Postboks 2524 Solli

0202

OSLO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Postboks 9232

0134

OSLO