Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus

En arbeidsgruppe med representanter fra de regionale og lokale helseforetakene har gått gjennom akuttkirurgisk og akuttmedisinsk aktivitet ved 14 små norske sykehus.

Arbeidet inngår som del av grunnlagsmaterialet for Nasjonal helse- og sykehusplan. Rapporten suppleres av notatet "Pasientstrømmer alle sykehus med akuttfunksjoner" som viser hvor pasientene som innlegges akutt blir behandlet.