Kartlegging av lederutvikling i staten

Formålet med kartleggingen er å bidra til økt kunnskapsgrunnlag om behov og ønsker i forbindelse med tiltak innen ledelses– og lederutvikling.

På oppdrag for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet gjennomførte Rambøll Management Consulting tidligere i år en kartlegging av lederutvikling i staten. Resultatene foreligger nå i en egen rapport.

Rapporten skal bidra til å fylle det kunnskapsbehov departementet har i forbindelse med sitt retningsgivende ansvar for lederutvikling i staten. Den vil også bidra til å følge opp 22. juli-kommisjonens anbefalinger når det gjelder ledelse.

Rapporten kartlegger behov og tiltak for lederutvikling, omfang, innhold og organisering Den sier også noe om effekter av tiltakene og framtidige ønsker og behov. Rapporten i sin helhet kan lastes fra nettsidene til Rambøll Management Consulting.