Kaupthing Bank hf - avslag på søknad om tillatelse til økning av kvalifisert eierandel i finansinstitusjon

Kaupthing Bank fikk 19. mars 2007 tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel på inntil 20 prosent i Storebrand, etter å ha søkt om tillatelse til å erverve inntil 25 prosent av aksjene i Storebrand. Kaupthing Bank søkte 19. oktober 2007 om tillatelse til å øke sin eierandel i Storebrand ASA til inntil 25 prosent, men departementet har avslått søknaden. Avslaget begrunnes med at det ikke er opplyst om forhold som skulle tilsi at departementet skal komme til en annen vurdering en den som ligger til grunn for departementets vedtak 19. mars 2007 .

Wikborg Rein & Co
Ved: Christopher Bergene
Postboks 1513 Vika

0117 OSLO
 


       
Deres ref                                         Vår ref                                                       Dato

                                                      07/952 FM TME                                           16.01.2008


 

Avslag på søknad om tillatelse til økning av kvalifisert eierandel i finansinstitusjonDet vises til Deres brev 19. oktober 2007 hvor det på vegne av Kaupthing Bank hf søkes om tillatelse til å erverve inntil 25 prosent av aksjene i Storebrand ASA på varig grunnlag. Det vises videre til Finansdepartementets vedtak 19. mars 2007 om tillatelse til å eie inntil 20 prosent av aksjene i Storebrand samt vedtak 16. november 2007 om midlertidig tillatelse til at Kaupthing Bank kan eie inntil 25 prosent av aksjene i Storebrand i inntil ett år i forbindelse med deltakelse i garantikonsortium. Det vises også til Kredittilsynets tilrådning 28. november 2007 samt til Deres brev 30. november 2007 med merknader til Kredittilsynets tilrådning.

Finansdepartementets vedtak 19. mars 2007 om tillatelse til at Kaupthing Bank kan eie inntil 20 prosent av aksjene i Storebrand ASA innebar samtidig en vurdering av at det ikke var grunnlag for å gi Kaupthing Bank tillatelse til å eie en kvalifisert eierandel på inntil 25 prosent av aksjene i Storebrand ASA, slik det var søkt om i brev 5. desember 2006.

Etter departementets syn har det ikke fremkommet nye opplysninger i saken av en slik karakter at departementet finner grunn til å endre sin vurdering av at Kaupthing Bank ikke kan gis tillatelse til å eie inntil 25 prosent av aksjene i Storebrand.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet § 2-2 jf. § 2-3 avslås på denne bakgrunn søknad fra Kaupthing Bank om å erverve inntil 25 prosent av aksjene i Storebrand ASA.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                   Erling G. Rikheim
                                                                                                   avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet, Oslo Børs