Kaupthing gis tillatelse til å erverve aksjer

Finansdepartementet gir Kaupthing tillatelse til å erverve aksjer i Storebrand ASA slik at samlet eierandel utgjør inntil 20 prosent.

Wikborg, Rein & Co.
Att: Christoffer Bergene
P.B. 1513 Vika
0117 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

502828-002 chb

07/952 FM MaI

19.03.2007

 

Erverv av kvalifisert eierandel i finansinstitusjon


 

Det vises til søknad til Kredittilsynet 5. desember 2006 og 3. januar 2007, samt brev 4. januar 2007, hvor det på vegne av Kaupthing Bank hf. søkes om godkjennelse som erverver og innehaver av opptil 25 prosent (dvs. under 25 prosent) av aksjene i Storebrand ASA. Det vises videre til Kredittilsynets tilrådning i saken 15. februar 2007.

Finansdepartementet gir med hjemmel i 10. juni 1998 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2, jf. kgl.res. 20. juni 2003 nr. 735, Kaupthing Bank hf. tillatelse til å erverve aksjer slik at samlet eierandel utgjør inntil 20 prosent av aksjene i Storebrand ASA.

Kaupthing Bank hf. har adgang til å øke sin eierandel til inntil 20 prosent innen tre måneder etter at tillatelsen er gitt. Det er senere ikke tillatt å øke eierandelen utover den eierandel som er etablert ved utløpet av tre måneders fristen uten ny tillatelse. Dersom den eierandel som er etablert ved utløpet av tre måneders fristen, senere reduseres, kan eierandelen senere ikke økes i forhold til dette nye (reduserte) nivå uten ny tillatelse. Reduseres eierandelen til under 10 prosent, kan eierandelen likevel økes til 10 prosent uten ny tillatelse.

Med hilsen

 

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:   Kredittilsynet