KLP får tillatelse til kjøp av Kommunekreditt Norge AS fra Eksportfinans ASA

Finansdepartementet har 23. juni 2009 fattet vedtak om at KLP får konsesjon til erverv av samtlige aksjer i Kommunekreditt Norge AS.

Kommunal landpensjonskasse
Postboks 1733 Vika
0114  OSLO
 


       
Deres ref                                     Vår ref                                Dato
                                                 09/2747 FM JCW                  23.06.2009


 

Søknad om konsesjon for erverv av alle aksjene i Kommunekreditt Norge AS


Det vises til Kredittilsynets tilrådning 27. mai 2009 og Deres søknad 12. mai 2009 om tillatelse for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) til å erverve samtlige aksjer i Kommunekreditt Norge AS (Kommunekreditt).

1.
KLP inngikk 7. mai 2009 avtale med Eksportfinans ASA om erverv av samtlige aksjer i Eksportfinans heleide datterselskap Kommunekreditt. Etter det opplyste skal KLPs heleide datterselskap KLP Banken AS være den endelige eieren av Kommunekreditt. Det søkes derfor både om tillatelse til erverv av aksjene og til tillatelse til endring i KLPs konsernstruktur. Eksportfinans ASA har som ledd i samme transaksjonen ved brev 12. mai 2009 søkt om midlertidig dispensasjon fra reglene om store engasjement. Det vises til eget vedtak av samme dato om dette. KLP har som en del av samme transaksjon også inngått avtale med staten ved Kommunal- og regionaldepartementet om salg av 20 pst av aksjene i Kommunalbanken.

2.
Søknad om tillatelse for KLP til å erverve samtlige aksjer i Kommunekreditt Norge AS fra Eksportfinans ASA vurderes i henhold til lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 jf. § 2-3 og § 2a-7.

I vurderingen av om kjøper kan få tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Kommunekreditt Norge AS har Finansdepartementet lagt vekt på at kjøper i finansieringsvirksomhetslovens forstand anses egnet til å erverve aksjene.


Finansdepartementet fatter etter dette følgende vedtak:
KLP gis tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Kommunekreditt Norge AS i henhold til finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-2 og 2-3, og i henhold til søknaden.

KLP gis tillatelse til endring i organiseringen av finanskonsernet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd, og i henhold til søknaden.

For ordens skyld nevnes at Kredittilsynet i tilråding 27. mai 2009 til departementet har opplyst at øvrige deler av KLPs søknad knyttet til ervervet av aksjene i Kommunekreditt, herunder etablering av kredittforetak, vil behandles når departementets tillatelse til at KLP erverver aksjene i Kommunekreditt foreligger. Finansdepartementet har derfor ikke nå vurdert disse delene av søknaden fra KLP.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                              Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                                              underdirektør


Gjenpart: Eksportfinans ASA
               Kredittilsynet