KNIF Trygghet Forsikring AS gis tillatelse til å etablere skadeforsikringsselskap

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 2-1 gis KNIF Trygghet Forsikring AS tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet og gjenforsikring. Tillatelsen har en rekke vilkår.

Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Ved: Oddvar Vik

Tollbugt. 3

0152 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/4181 FM TMe

27.04.2007

 

Tillatelse til etablering av skadeforsikringsselskap


Det vises til Deres brev 5. september 2006 med søknad om tillatelse etter forsikringsloven § 2-1 til etablering av skadeforsikringsselskapet KNIF Trygghet Forsikring AS. I tillegg vises det til Deres brev til Kredittilsynet 29. november 2006 og Kredittilsynets tilrådning til Finansdepartementet i saken ved brev 16. januar 2007, med Dem som kopimottaker.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 2-1 gis KNIF Trygghet Forsikring AS tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet og gjenforsikring. KNIF Trygghet Forsikring AS kan drive forsikringsvirksomhet i henhold til forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 klasse I bokstav a) første strekpunkt og bokstav c) og § 2 klasse 1 til 13.

 

I henhold til forsikringsloven § 2-1 første ledd jfr. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-3 godkjennes Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF) som eier av inntil 24,99 prosent av aksjene.

 

KNIF Trygghet Forsikring AS gis tillatelse til å ta opp et ansvarlig lån på inntil 25 millioner kroner på de vilkår som følger av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4 nr. 2 og Kredittilsynets rundskriv 2/2001.

 

Tillatelsen gis på vilkår av at minst tre firedeler av forsikringsselskapets aksjekapital tegnes ved kapitalforhøyelse uten fortrinnsrett for aksjeeiere eller andre.

 

Det forutsettes at forsikringstekniske beregningsgrunnlag som selskapet benytter er i samsvar med anerkjente risikotekniske metoder.

 

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før:

-         Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt samtlige av KNIF Trygghet Forsikring AS’ styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses som egnet, jf. forsikringsloven § 2-1 annet ledd.

-         Stiftelsesdokument, protokoll fra konstituerende generalforsamling og firmaattest for KNIF Trygghet Forsikring AS er fremlagt for Kredittilsynet.

-         Opplysninger som nevnt i forsikringsloven § 2-3 andre ledd bokstav d) er fremlagt for Kredittilsynet.

-         Kredittilsynet har godkjent forsikringsselskapets vedtekter.

-         Kredittilsynet har godkjent ansvarshavende aktuar.

-         Det er etablert kontrollkomité i samsvar med forsikringsloven § 5-5.

-         Ansvarlig kapital på minst 50 millioner kroner er innbetalt, hvorav kjernekapitalen på 28 millioner kroner, herav en aksjekapital på minst 15 millioner kroner.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:    Kredittilsynet