KLP gis tillatelse til å opprette datterselskap i Irland

Finansdepartementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 fjerde ledd tillatelse til at KLP oppretter datterselskap i Irland og til å endre konsernstruktur.

Kommunal Landspensjonskasse
Postboks 1733 Vika
0121 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

05/557 FM cw

11.03.2005

Tillatelse til å opprette utenlandsk datterselskap og til å endre konsernstruktur

Det vises til søknad i brev 22. desember 2004 til Kredittilsynet om tillatelse til å opprette et irsk datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse (KLP), kalt KLP Alternative Investments plc (KLP AI) og om å endre konsernstrukturen i KLP. Det vises også til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 31. januar 2005 og til brev 16. februar 2005 til Kredittilsynet med kopi til Finansdepartementet.

Det er opplyst i brevet 16. februar 2005 at KLP AI skal være et verdipapirfond.

Et forsikringsselskaps opprettelse av utenlandsk datterselskap krever tillatelse fra Finansdepartementet etter lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3. Endring av konsernstrukturen krever tillatelse etter finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7.

Kredittilsynet skriver i sin tilråding:

”Kredittilsynet tilrår at Finansdepartementet, med hjemmel i lov 10. juni 1988nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd og § 2a-7 annet ledd, gir Kommunal Landpensjonskasse (KLP) tillatelse til å eie 100 prosent av aksjene i KLP Alternative Investments plc. (KLP AI).

Følgende vilkår bør stilles for tillatelsen:

KLP skal, gjennom vedtekter, avtaler eller på annen måte, sikre slikt innsyn i virksomheten i KLP AI som måtte være nødvendig for å ha tilstrekkelig kontroll med denne, også i en situasjon der andre kommer inn på eiersiden. KLP skal videre påse at Kredittilsynet kan føre tilsyn med KLP AI både gjennom tilsynet med KLP og direkte i den utstrekning EØS-avtalen og forholdet til irske tilsynsmyndigheter ikke er til hinder for det. Før virksomheten i KLP AI starter opp skal KLP sende en nærmere redegjøre om dette forholdet til Kredittilsynet som avgjør om det er tilstrekkelig i forhold til vilkåret.”

Departementets vurdering

Finansdepartementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 fjerde ledd tillatelse til at KLP oppretter datterselskap i Irland i henhold til søknaden. Tillatelsen gis med vilkår om at KLP, gjennom vedtekter, avtaler eller på annen måte, skal sikre slikt innsyn i virksomheten i KLP AI som måtte være nødvendig for å holde tilstrekkelig kontroll med denne, også i en situasjon der andre kommer inn på eier siden. KLP skal videre påse at Kredittilsynet kan føre tilsyn med KLP AI både gjennom tilsynet med KLP og direkte i den utstrekning EØS-avtalen og forholdet til irske tilsynsmyndigheter ikke er til hinder for dette. Før virksomheten starter opp skal KLP sende en nærmere redegjørelse om dette forholdet til Kredittilsynet, som avgjør om det er tilstrekkelig i forhold til vilkåret.

Departementet forutsetter at KLPs eie av KLP AI ikke kommer i strid med reglene i forsikringsvirksomhetsloven §§ 7-1 og 7-2.

Departementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 tillatelse til endring i konsernstrukturen som følge av opprettelsen av nevnte selskap i Irland.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet