Kommunenes utgifter til vedlikehold

Utredning for Kommunal- og regionaldepartementet gitt av Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE)

Rapport

Kommunenes utgifter til vedlikehold

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) i oppdrag å beregne hvor mye kommunene bruker på ordinært og ekstraordinært vedlikehold på grunn av følgeskader etter manglende vedlikehold. Bakgrunnen for dette er at departementet ønsker et så objektivt grunnlag som mulig for å vurdere virkninger av fremtidige tiltak knyttet til Eiendomsforvaltningsutvalget utredning, NOU 2004:22 Velholdte bygg gir mer til alle. Rapporten anslår ressursinnsatsen på ordinært vedlikehold til vel 58 kroner per kvadratmeter, mens det anbefalte nivået er 90-115 kroner per kvadratmeter.