Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikt til fjernvarme

Thema Consulting Group rapportnr: 2015-26

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Thema Consulting Group i samarbeid med Norsk Energi laget en rapport om konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme. Rapporten utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget om regelverket for fjernvarme, og inneholder ikke konkrete forslag til regelendringer. Departementet har bedt om synspunkter på rapporten, og mottatte innspill er publisert sammen med rapporten.

Fjernvarme har vokst betydelig de siste 20 årene og produserer i dag om lag 5,3 TWh energi per år. Framover vil det trolig bli lavere oppvarmingsbehov i nye bygg, som følge av nye energikrav og mildere vintre. Det er også forventet kraftoverskudd, som gir lavere strømpris og reduserer lønnsomheten av å velge fjernvarme. Fra utbyggerhold blir tilknytningsplikten trukket fram som kostnadsdrivende for boligbyggingen.

Dersom tilknytningsplikten fjernes vil fjernvarmeutbyggingen bli betydelig mindre omfattende enn den ellers ville ha blitt. Redusert utbygging av fjernvarme vil ha liten betydning for tilgang til energi i bygg og oppnåelse av mål for klimagassutslipp. Det er ikke gitt hvordan kostnadene for energiløsninger, og dermed byggekostnadene, vil påvirkes. Forfatterne viser til at ved å fase ut tilknytningsplikten over en lenger periode, vil konsekvensene begrenses. I rapporten vurderes også alternative innretninger av dagens regelverk. Mange av de samme virkningene som ved en fjerning av tilknytningsplikten, kan oppnås ved å endre dagens regelverk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har invitert til å gi innspill til rapporten, innen 11. mars 2016. Vi takker for mottatte synspunkter, og innspillene er publisert under rapporten.

Rapport:

Mottatte innspill - mars 2016: