Konseptvalgutredning (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge.

I bestillingen er det påpekt at utvikling av konsepter skal avgrenses til de sentrale delene av Moss og Rygge, hvilket innebærer Rv19 mellom Jeløya og E6 ved Mosseporten, samt Fv118 og Fv119 mellom Moss sentrum og E6 ved Årvoll. Det skal også vurderes hvordan nye konsept vil fungere med og uten ferjeforbindelsen Moss-Horten. Utredningen skal danne et grunnlag for Regjeringens beslutning om videre planlegging.

Konseptvalgutredninger skal kvalitetssikres i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet av eksterne konsulenter (KS1).

Les konseptvalgutredningen (pdf)

Illustrasjon fra rapporten: Prosjektområdet

Kartskisse Moss Rygge
 
Ill.: Statens vegvesen