Konsesjon til Skandinaviska Enskilda Banken AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB gis tillatelse til erverv av samtlige aksjer i Privatbanken ASA

Thommessen Krefting Greve Lund AS
Lene Elisabeth Bjerkan
Postboks 1484 Vika
0116 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

856901/9

05/2763 FM AnL

09.09.2005

Skandinaviska Enskilda Banken AB – tillatelse til erverv av samtlige aksjer i Privatbanken ASA

Det vises til Deres søknad 7. juni 2005 på vegne av Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) om tillatelse til erverv av samtlige aksjer i Privatbanken ASA. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding 29. juni 2005 samt øvrig korrespondanse i saken.

Med hjemmel i lov 10. juni nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) §§ 2-2 og § 2a-3 annet ledd, gir Finansdepartementet Skandinaviska Enskilda Banken AB tillatelse til å eie 100 prosent av aksjene i Privatbanken ASA.

Med hjemmel finansieringsvirksomhetsloven § 3-4 gis Skandinaviska Enskilda Banken AB tillatelse til å drive virksomhet i Norge gjennom datterselskap.

Ovennevnte tillatelser gis på følgende vilkår, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3 første ledd siste punktum:

  1. Skandinaviska Enskilda Banken AB må innen tre måneder etter at tillatelsen til ervervet er gitt, erverve mer enn 90 prosent av aksjene i Privatbanken ASA, og innen seks måneder etter at tillatelse til ervervet er gitt, iverksette tvungen overføring av eventuelle øvrige aksjer i samsvar med lov 13. juni 1997 nr. 95 om allmennaksjeselskaper § 4-25. Skandinaviska Enskilda Banken AB kan etter ervervet av de øvrige aksjene ikke uten ny tillatelse eie mindre enn 100 prosent av aksjene i Privatbanken ASA.
  2. Hele eller vesentlige deler av virksomheten i Privatbanken ASA kan ikke, verken formelt eller reelt, overføres til et annet foretak uten Finansdepartementets samtykke.
  3. Skandinaviska Enskilda Banken AB kan ikke overføre, eller stimulere til overføring, av kundeinnskudd eller portefølje av slike innskudd til Privatbanken ASA.
  4. Transaksjoner som foretas mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB med tilhørende datterselskaper og Privatbanken ASA skal skje i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.
  5. Kredittilsynet kan til enhver tid pålegge endringer i virksomheten til Privatbanken ASA og SEB Finans AB, herunder pålegge en hel eller delvis sammenslåing av virksomheten i disse to enhetene, dersom Kredittilsynet finner at virksomheten i de norske delene av SEB-konsernet ikke drives på en hensiktsmessig og betryggende måte som følge av at virksomheten i Norge er organisert i to juridiske enheter.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Privatbanken