Fexco Money Transfer Norway gis tillatelse til å drive valutavirksomhet

Fexco Money Transfer Norway AS gis konsesjon som finansieringsforetak som bare skal drive med valutavirksomhet

Simonsen Føyen Advokatfirma DA
Jan Sindre Egseth
Postboks 6641, St. Olavs pl.
0129 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1860 FM VSv

29.06.2005

Fexco Money Transfer Norway AS – konsesjon som finansieringsforetak

Det vises til Deres søknad på vegne av Fexco Money Transfer Norway AS ved brev datert 21. februar 2005 og 30. mars 2005, samt Kredittilsynets tilråding i saken ved brev av 27. april 2005.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), § 3-3, gir Finansdepartementet Fexco Money Transfer Norway AS konsesjon som finansieringsforetak som bare skal drive med valutavirksomhet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 4a-2.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven, § 3-3, jf. §§ 2-2 og 2-3, samtykkes det i at FEXCO kan eie 100 % av aksjene i Fexco Money Transfer Norway AS. Det gjøres oppmerksom på at eierstrukturen innebærer at § 9 i forskrift av 18. desember 2003 nr. 1639 om eierkontroll i finansinstitusjoner kommer til anvendelse. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd samtykkes det i konserndannelsen.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 3-5 samtykkes det i at Fexco Money Transfer Norway AS kan drive valutavirksomhet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4a med en aksjekapital som til enhver tid minst skal svare til 1 million euro.

Fexco Money Transfer Norway AS’ søknad om dispensasjon fra plikten til å opprette representantskap i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 3-10 første ledd siste punktum avslås. Det har vært ført en meget restriktiv praksis med hensyn til fritak fra plikten til representantskap. Det er kun i avviklingstilfeller og for konserninterne finansieringsselskaper at slik fritak har blitt gitt. På denne bakgrunn avslås søknad om fritak fra plikten til representantskap i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 3-10 første ledd siste punktum. I den aktuelle saken er det kun èn eier og foretakets styre har bare medlemmer som representerer eier eller daglig leder. Med hjemmel finansieringsvirksomhetsloven, § 3-10 første ledd annet punktum samtykkes det i at Fexco Money Transfer Norway AS kan ha et representantskap bestående av minimum 6 medlemmer.

Ovennevnte tillatelser bortfaller hvis de ikke er tatt i bruk innen ett år fra datoen for dette brev. Ovennevnte tillatelser gis på følgende vilkår, jf. finansieringsvirksomhets­loven § 3-3 fjerde ledd:

1. Valutavirksomheten, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 4a-1 annet ledd, kan bare utøves av Fexco Money Transfer Norway AS.

2. Dersom virksomheten får et betydelig omfang kan Kredittilsynet fastsette skjerpede kapitalkrav med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kreditt­institusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv., § 4 nr. 4.

3. Fexco Money Transfer Norway AS kan ikke starte opp virksomheten før foretaket har fastsatt forsvarlige rutiner for å motvirke hvitvasking av utbytte og terror­finansiering i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger m.v. og tilhørende forskrift, og kopi av disse er sendt til Kredittilsynet.

4. Fexco Money Transfer Norway AS kan ikke starte opp virksomheten før foretaket har en registrert aksjekapital som minst tilsvarer 1 million euro.

5. Fexco Money Transfer Norway AS må vedta nye vedtekter som forutsatt i søknaden og disse må godkjennes av Kredittilsynet i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 femte ledd før virksomheten igangsettes.

Det gjøres oppmerksom på at Fexco Money Transfer Norway AS vil ha rapporteringsplikt i henhold til lov av 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge og tilhørende forskrift.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Kopi: Kredittilsynet (ref: 05/1916)