Konsesjonsbrev til DnB NOR Bank ASA

DnB NOR Bank ASA gis tillatelse til å erverve 51 % av Bank DnB NORD AS

Finansdepartementet gir DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 51 % av Bank DnB NORD AS. Det gis også tillatelse til NOR ASAs nye konsernstruktur som følge av ervervet av Bank DnB NORD AS. Tillatelsene gis med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-3 fjerde ledd og 2a-6 annet ledd.

DnB NOR Konsernjuridisk
Stranden 21
0021 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

05/3262 FM IF

16.12.2005

Søknad om tillatelse til erverv av Bank DnB NORD AS

Det vises til søknad 26. august 2005 og Kredittilsynets tilråding 20. oktober 2005.

Med hjemmel i lov 10.juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd gir Finansdepartementet DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 51 % av Bank DnB NORD AS.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Kredittilsynet kan pålegge DnB NOR Bank ASA en særlig rapporteringsplikt for virksomheten i Bank DnB NORD AS
  • Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner skal ivareta.

Finansdepartementet godkjenner med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-6 annet ledd DnB NOR ASAs nye konsernstruktur som følge av ervervet av Bank DnB NORD AS.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Kopi: Kredittilsynet