Korrupsjon

Med korrupsjon siktes det vanligvis til å gi eller ta imot bestikkelser for å påvirke en avgjørelse eller handling.

Korrupsjon

Med korrupsjon siktes det vanligvis til å gi eller ta imot bestikkelser for å påvirke en avgjørelse eller handling. Korrupsjon utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiet, menneskerettighetene og sosial rettferdighet, og kan også hindre økonomisk utvikling og virke konkurransevridende.

I Norge

Etter straffeloven § 276 a – c er både aktiv og passiv korrupsjon straffbart.

  • Med aktiv korrupsjon menes handlinger som består i å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av vedkommendes stilling, verv eller oppdrag.
  • Passiv korrupsjon foreligger når en person i anledning stilling, verv eller oppdrag krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en slik fordel.

Avtaler og regler

Norge har ratifisert OECDs konvensjon om bekjempelse av bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn av 21. november 1997 og

Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon av 4. november 1998.

Europarådets sivilrettslige konvensjon mot korrupsjon er signert, men ikke ratifisert av Norge.

FNs konvensjon mot korrupsjon av 31. oktober 2003 er den første globale konvensjonen mot korrupsjon. Norge signerte konvensjonen i Mexico den 9. desember 2003. I handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet uttrykker regjeringen at den i løpet av vårsesjonen 2005 vil anbefale Stortinget å samtykke til ratifisering av denne konvensjonen.

Internasjonalt

Både OECD og Europarådet har evalueringsmekanismer for å følge opp gjennomføringen av konvensjonene. Oppfølgingen av OECD skjer i Working Group on Bribery in International Business Transactions, mens oppfølgingen av Europarådskonvensjonen skjer i Group of States against Corruption ( GRECO). Atle Roaldsøy leder Norges delegasjon til GRECO. Han er også med i Norges delegasjon til OECDs arbeidsgruppe.