Kostnadseffektive løsninger for Sjøforsvarets støttestruktur for understøttelse av MTB-sektoren

Kostnadseffektive løsninger for Sjøforsvarets støttestruktur for understøttelse av MTB-sektoren

Sammendrag MTB -våpenet

Mandat

Arbeidsgruppens mandat er å beskrive og anbefale kostnadseffektive løsninger for Sjøforsvarets støttestruktur for understøttelse av MTB sektoren.

Alternativer for understøttelse av MTB-våpenet er gitt i retningslinjene for mandatet og arbeidsgruppen skal vurdere følgende stasjonering av Hauk-klassen:

  • Kun fast stasjonering ved Haakonsvern orlogsstasjon (HOS)
  • Delt fast stasjonering mellom HOS og Ramsund orlogsstasjon (ROS)
  • Delt fast stasjonering mellom HOS og Olavsvern

Hensikten med utredningen er å vurdere alternativ stasjoneringen for Hauk-klassen som til lavest mulig kostnader kan opprettholde nødvendig operativ evne, behov for styrkeproduksjon og krav til Sjøforsvarets enheter.

Arbeidsgruppen har på bakgrunn av forutsetningene som er gitt i Stortingsvedtaket 14 juni 2001 og Iverksettingsbrevet for omstilling av Forsvaret 2002-2005 fremmet en anbefaling.

Vesentlige andre forutsetninger i arbeidet har vært at Skjold klassen videreføres på Haakonsvern. Videre er det nødvendig å videreføre et minimum av 8 Hauk klasse MTBer for å ivareta styrkeproduksjon mot fremtidige fregatter og MTBer.

Arbeidsgruppen har vurdert alternativ hjemmebase for stasjonering og hjemmebase for 8 besetninger når de er lokalisert på samme sted. Videre er det gjennomført en vurdering med en delt løsning hvor det videreføres 12 besetninger i Hauk-klassen:

Arbeidsgruppen anbefaler ikke delt løsning HOS og ROS eller HOS og Olavsvern.

Innsparingen FS2000 var basert på å videreføre kun en logistikk base i Nord-Norge. Innsparingen i St.prp. 45 (2000-2001) ville i stor grad vært sammenlignbart om en valgte å videreføre Olavsvern på bekostning av ROS. Dette forutsatte en ytterligere effektivisering i FLO samt etablering av et mobilt logistikk konsept til støtte for Sjøforsvarets virksomhet. En vurdering av alternativene ROS og Olavsvern, viser at fast stasjonering av MTBer kun ved ROS ikke er akseptabel. Årsken er primært på grunn av konsekvensene for styrkeproduksjon mot nye fregatter og MTBer. Ved Olavsvern vurderer arbeidsgruppen at det er høy risiko for en ytterligere duplisering av funksjoner i støtteorganisasjonen. Konsekvensene medfører at ressursene vil bli dreiet tilbake fra den operative virksomhet mot støtteorganisasjonen.

Hjemmebase ved Olavsvern er den økonomisk mest kostbare løsningen og økningen skyldes primært en økning i den landbaserte støttevirksomheten.

Hjemmebase ROS er den nest dyreste løsningen uten at det bidrar til langsiktige kapasiteter.

Arbeidsgruppen anbefaler en stasjonering på HOS

Stasjonering av MTBene ved Haakonsvern medfører at den operative evnen og produksjon av operativ tilgjengelige fartøyer vil være god. Organisering av styrkeproduksjon og prioritering av seilingsaktiviteten kan medføre en akseptabel tilstedeværelse i hele operasjonsområdet både nasjonalt og internasjonalt. Dette er den mest kosteffektive driften av MTB- våpenet basert på mulighetene for styrkeproduksjon, rekruttering, utvikling og vedlikehold av operativ kompetanse. Stasjonering ved HOS vil best ivareta kompetanse utvikling og styrkeproduksjon rettet mot Fridtjof- Nansen klassen og Skjold- klassen.

En samling av logistikk kompetansen medfører at FLO får økt fleksibilitet og løsningen bidrar til at det kan utvikles et effektivt regionalt og mobilt operativt logistikk konsept, som kan ivareta støtte til Sjøforsvarets enheter i operasjoner nasjonal og internasjonalt.

Kostnadsberegningene viser at dette er det økonomisk rimeligste alternativet for videre drift av MTB – våpenet.