Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene - 2008

Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2008


Vedlagt følger en fylkesvis oversikt over kriteriedata til beregningen av rammetilskudd for fylkeskommunene i 2008, jf. vedlegg 1 til 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskudd til fylkeskommunene, og vedlegg 2 viser den fylkesvise fordelingen av disse grunnlagsdata. Vedlegg 3 gir en oversikt over data benyttet ved beregning av trekk for elever i statlige og private videregående skoler.

Fra og med 2003 skal innbyggertilskuddet være basert på befolkningstall per 1. januar i budsjettåret. Det betyr at det høsten 2007 presenteres et foreløpig innbyggertilskudd med utgiftsutjevning i vedlegg til Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag for 2008 (Grønt hefte). Endelig rammetilskudd blir gjort kjent i juni 2008. Innbyggerkriteriene per 1. januar 2007, som benyttes ved beregning av det foreløpige innbyggertilskuddet, følger derfor ikke vedlagt. Det henvises i den sammenheng til tabell E-fk i revidert grønt hefte for 2007 (H-2200).

Beregning av rammetilskudd til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdien på de ulike kriteriene. De fleste kriteriedata bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). For at alle fylkeskommuner skal bli behandlet likt, er det nødvendig å benytte tall fra samme kilde og samme tidspunkt for alle fylkeskommuner. Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra denne statistikken.

Trekksatsene for elever i statlige og frittstående skoler er ikke endelig vedtatt for 2008, og i vedlegget vises derfor kun antall elever i de ulike kategoriene.

Eventuelle merknader vedrørende:

  • Primærsøkere til grunnkurs yrkesfag eller
  • Korreksjonsordningen for elever i statlige og frittstående skoler (vedlegg 3) bes sendt til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Trine Ytre-Arna senest 27. august (tlf.: 23 30 13 64).


Eventuelle merknader til de øvrige data sendes til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 27. august. Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Karen N. Byrhagen (tlf: 22 24 72 54/ e-post: karen.byrhagen@krd.dep.no).
 
Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelsen fra fylkeskommunen mangler. Feil som fylkeskommunene selv er ansvarlige for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen

Grete Lilleschulstad
underdirektør
Karen Nystad Byrhagen
førstekonsulent

Vedlegg 1:  Kriteriedata for fylkeskommunene 2008 - beskrivelse av grunnlagsdata

Vedlegg 2: Kriteriedata for fylkeskommunene 2008 - fylkesvis fordeling av grunnlagsdata
Tabell i Excel-format
Tabell i pdf-format

Vedlegg 3: Kriteriedata for fylkeskommunene 2008 - oversikt over data benyttet ved beregning av trekk for elever i statlige og private videregående skoler
Tabell i Excel-format
Tabell i pdf-format


Kopi til:                                                                                                            
Fylkesmennene   
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)   
Samferdselsdepartementet   
Sosial- og helsedirektoratet   
Statistisk sentralbyrå   
Kunnskapsdepartementet   
 

VEDLEGG 1: KRITERIEDATA FOR FYLKESKOMMUNENE 2008


Vedlegg 2:
Vedlegg 2 viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av ramme¬tilskudd til fylkeskommunene i 2008. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i forbindelse med den endelige beregningen av rammetilskuddet for 2008. I vedlegg 2 finnes følgende data:

Kolonne 1:
Normert rutenett til sjøs i 1990. Tall fra Samferdselsdepartementet.

Kolonne 2:
Innbyggere bosatt i spredtbygde strøk per 1. januar 2007. Tall fra SSB.

Kolonne 3:
Areal i km2 per 2007. Inklusive ferskvann og øyer i saltvann. Tall fra SSB.

Kolonne 4:
Storbyfaktor. Inngår i kostnadsnøkkelen for samferdselsformål.

Kolonne 5:
Antall innbyggere bosatt på øyer uten fast vegforbindelse per 1. januar 2007. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 6:
Faktisk fylkesveglengde per 1. januar 2007 i km. Tall fra samferdselsdepartementet.

Kolonne 7:
Fylkesvegfaktor for vedlikehold. Basert på modell der prinsippet om lik transportstandard er lagt til grunn. Tall fra Samferdselsdepartementet. Fylkesvegfaktoren multipliseres med fylkesveglengde før den benyttes som kriterium.

Kolonne 8:
Fylkesvegfaktor for reinvestering. Basert på regnskapstall. Tall fra Samferdselsdepartementet. Fylkesvegfaktoren for reinvestering multipliseres med fylkesveglengde før den benyttes som kriterium.

Kolonne 9:
Primærsøkere til grunnkurs yrkesfag (12 studieretninger), 16 år og yngre, ved fellesinntaket foran skoleårene 2004-05, 2005-06 og 2006-07. Kilde: VIGO - fylkenes inntakssystem. Tall fra Kunnskapsdepartementet (KD).

 
Vedlegg 3
Vedlegg 3
gir en oversikt over antall elever som er lagt til grunn ved beregning av utgifter for elever i statlige og frittstående skoler, skoleåret 2006-2007. Elevtallet bygger i hovedsak på et gjennomsnittlig elevtall ved disse skolene, per 1. oktober 2006 og 1. april 2007. Tallene er fra Kunnskapsdepartementet (KD).