Kriteriedata til inntektssystemet for kommuner - 2008

Kriteriedata til inntektssystemet for kommuner - 2008

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2008, jf. vedlegg 1, 2 og 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 og 3 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene (vedlegg 2) og data som vil bli benyttet ved beregning av korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (vedlegg 3). Data for kriteriene Innvandrere og antall psykisk utviklingshemmede i vertskommuner vil bli ettersendt så snart disse foreligger.

Fra og med 2003 er innbyggertilskuddet basert på befolkningstall per 1. januar i budsjettåret. Det betyr at det høsten 2007 blir presentert et foreløpig innbyggertilskudd med utgiftsutjevning i vedlegg til Kommunal- og regionaldepartementets budsjett for 2008. Innbyggerkriteriene per 1. januar 2007, som benyttes ved beregning av det foreløpige rammetilskuddet, følger derfor ikke vedlagt. Det henvises i den sammenheng til tabell E i publikasjon H-2200 fra 29. juni 2007 (revidert beregningsteknisk dokumentasjon).

Beregningen av rammetilskudd til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post eller eventuelt per faks.

Som kriteriedata for psykisk utviklingshemmede benyttes det innrapporterte tall fra kommunene til Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR). Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall. Merknader til kolonne 10 og 11 i vedlegg 2 skal sendes til SHDIR ved kontaktperson rådgiver Jeanette Fjeldheim senest 27. august (tlf.: 24 16 31 82 /e-post: jeanette.fjeldheim@shdir.no).

Kriteriedata for landbruk (kolonne 14-17 i vedlegg 2) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader bes sendt til Landbruks- og matdepartementet ved kontaktperson rådgiver Berit Lundamo senest 27. august (tlf.: 22 24 01 66/e-post: berit.lundamo@lmd.dep.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og frittstående skoler (vedlegg 3) bes sendt til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Trine Ytre-Arna senest 27. august (tlf.: 23 30 13 64).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata sendes til Kommunal- og regional¬departementet (KRD) senest 27. august. Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Karen N. Byrhagen (tlf. 22 24 72 54/e-post: karen.byrhagen@krd.dep.no). Det kan også sendes faks til nummer 22 24 27 35.

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen

Grete Lilleschulstad
underdirektør
Karen N. Byrhagen
førstekonsulent


Vedlegg 1:
 Beskrivelse av vedlegg 2 og vedlegg 3

Vedlegg 2: Kriteriedata 2008- kommunene
Tabell i Excell-format
Tabell i pdf-format

Vedlegg 3: Elevtall i statlige og frittstående skoler - kommuner (for inntektssystemet 2008)
Tabell i Excell-format
Tabell i pdf-format

Kopi til:                                                                                                              
Arbeids- og inkluderingsdepartementet   
Fylkesmennene   
Helse- og omsorgsdepartementet   
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)   
Landbruks- og matdepartementet   
Sosial- og helsedirektoratet   
Statistisk sentralbyrå   
Kunnskapsdepartementet    

VEDLEGG 1: BESKRIVELSE AV VEDLEGG 2 OG VEDLEGG 3

Vedlegg 2:
Vedlegg 2
viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2008. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i forbindelse med den endelige beregningen av rammetilskuddet for 2008.

Kolonne 1:
Innbyggertall per 1. januar 2007. Tall fra SSB.

Kolonne 2:
Urbanitetskriteriet. Innbyggertall per 1. januar 2007 opphøyd i 1,2.

Kolonne 3:
Antall skilte og separerte 16-59 år per 1. januar 2007. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 4:
Arbeidsledige 16-59 år. Årsgjennomsnitt i 2006 for registrerte arbeidsledige. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 5:
Beregnet reisetid til kommunesenteret for alle innbyggerne i kommunen. Tall per 1. januar 2007. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 6:
Reiseavstand innen sone (i km) per 1. januar 2007. Reiseavstand beregnes for alle innbyggerne i sonen til sonesenteret, summert for alle kommunens innbyggere. En sone er et geografisk sammenhengende område bestående av grunnkretser. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 7:
Reiseavstand til nabokrets (i km) per 1. januar 2007. Beregnet avstand for grunnkretsens innbyggere fra senter i egen grunnkrets til senter i nærmeste nabogrunnkrets innenfor samme sone, summert for alle kommunens innbyggere. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 8:
Dødelighet. Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet for hele befolkningen, gjennomsnitt for årene 2002-2006. Dødelighet per 100 000 innbyggere. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

 
Kolonne 9:
Ikke-gifte 67 år og eldre per 1. januar 2007. Definisjon av ikke-gift: aldri tidligere gift, skilt, separert (inklusive skilt, separert, gjenlevende partner), enker og enkemenn. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 10:
Personer med psykisk utviklingshemming 0-15 år per 1. januar 2007.
Innrapporterte tall fra kommunene til Sosial- og helsedirektoratet.

Kolonne 11:
Personer med psykisk utviklingshemming 16 år og eldre per 1. januar 2007.
Innrapporterte tall fra kommunene til Sosial- og helsedirektoratet. Tallene inkluderer ikke psykisk utviklingshemmede personer som bor i vertskommuneinstitusjoner.

Kolonne 12:
Kommunenes totalareal (2005). Statistikk fra Statens kartverk utført for Landbruks- og matdepartementet.

Kolonne 13:
Antall driftsenheter (2005). Statistikk fra SSB.

Kolonne 14:
Areal dyrket mark (2005). Statistikk fra SSB.

Kolonne 15:
Antall landbrukseiendommer 2007. Statistikk fra SSB, landbruksregisteret.

Vedlegg 3:
Vedlegg 3 viser tallene som brukes til å beregne korreksjonsordningen i utgiftsutjevningen for elever i statlige og frittstående skoler. Kolonnene gir en oversikt over antall elever som går i statlige og frittstående skoler, skoleåret 2006/2007. Elevtallet som legges til grunn bygger i hovedsak på gjennomsnittlig elevtall ved disse skolene per 1. oktober 2006 og 1. april 2007. Innrapporterte tall fra Kunnskapsdepartementet (KD).