Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2011 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

Fastsatt av Finansdepartementet 12. januar 2012 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16.

For inntektsåret 2011 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved
fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3
bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 1,9 prosent

Til toppen