Kvalitetsindikatorer i kommunene

ECON Pöyry har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en rapport om kvalitetsmåling innenfor de største velferdsområdene (representert ved grunnopplæringen og pleie- og omsorgssektoren). Departementet har ønsket en kartlegging og vurdering av verktøy for kvalitetsmåling, samt en vurdering av i hvilken grad kunnskap om kvalitetsmåling internasjonalt er utnyttet.