Landkreditt/Landkreditt Bank AS - endring av konsesjonsvilkår

Finansdepartementet endrer et konsesjonsvilkår slik at ansvarlig kapital som Landkreditt har med Landkreditt Bank AS ikke på noe tidspunkt kan utgjøre mer enn 25 % av kjernekapitalen i Landkreditt.

Landkreditt
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2657 FM IF

21.12.2005

Landkreditt/Landkreditt Bank AS – søknad om endring av konsesjonsvilkår

Det vises til Landkreditts brev 22. juli 2005 og Kredittilsynets brev 20. september 2005.

I Finansdepartementets brev 22. oktober 2004 er det i annet strekpunkt under vilkårene fastsatt at ”Landkreditts engasjement med Landkreditt Bank AS kan ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 25 % av egenkapitalen i Landkreditt (aksjekapitalen i Landkreditt Bank AS medregnet). Kredittilsynet kan gi samtykke til at engasjementet kortvarig overstiger denne grensen.”

Annet strekpunkt i vilkårene av 22. oktober 2004 endres med dette til:

  • Annen type engasjement enn ansvarlig kapital som Landkreditt har med Landkreditt Bank AS (direkte eller via det mellomliggende holdingselskapet), kan ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 25 % av kjernekapitalen i Landkreditt (før fratrekk av kjernekapital som Landkreditt har skutt inn i Landkreditt Bank AS via det mellomliggende holdingselskapet).

For øvrig vil Finansdepartementet bemerke at vilkårene - både det første og (det nye) annet strekpunkt - vil kunne vurderes på nytt med hensyn på å justere dem, hvis det bringes inn ansvarlig kapital, fortrinnsvis kjernekapital, fra eksterne investorer.

Justeringen vil måtte avhenge av hvilket omfang og i hvilken form slik kapitaltilførsel i tilfelle vil skje på.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet