Lønnsnemndloven.

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1952-12-19 nr 07: Lov om lønnsnemnd i arbeidstvister.

Loven er opphevet.

Se loven på lovdata.no