Loomis Norge AS - Valutavirksomhet - presisering av tillatelse

Finansdepartementet har presisert forhold ved Loomis Norge AS tillatelse til å drive valutavirksomhet av 21. juni 2007. Det er bla. presisert at at det sentrale i forhold til tillatelsen til å drive valutavirksomhet er at den bank, eller de banker, Loomis Norge AS samarbeider med har tillatelse til å drive bankvirksomhet i Norge.

Advokatfirmaet CLP DA
Postboks 1974 Vika
0125  OSLO
 


       
Deres ref                                   Vår ref                                Dato
893/9627.doc/FAA                      05/2638 FM JCW                  24.06.2009


 

Valutavirksomhet -  presisering av tillatelse - Loomis Norge AS


Det vises til Deres brev 13. mars 2009 med forespørsel om presisering av tidligere gitt tillatelse til å drive valutavirksomhet, og Kredittilsynets tilrådning 27. mai 2009. Det vises videre til tillatelse til å drive valutavirksomhet for Loomis Norge AS, gitt ved vedtak fra Finansdepartementet 21. juni 2007.

Finansdepartementet presiserer at det sentrale i forhold til tillatelsen til å drive valutavirksomhet er at den bank, eller de banker, Loomis Norge AS samarbeider med har tillatelse til å drive bankvirksomhet i Norge, og ikke hvilken bank eller hvilke banker dette er.

Finansdepartementet understreker videre at det er viktig, særlig av hensyn til overholdelse av hvitvaskingsregelverket, at oppgjør overfor kunder som ikke er banker, går gjennom bank. Finansdepartementet presiserer at det ikke er nødvendig at oppgjøret går via annen bank i de tilfeller der en bank er direkte motpart i oppgjøret.

For ordens skyld påpeker departementet at denne presiseringen ikke innebærer endringer i Loomis Norge AS tillatelse av 21. juni 2007 for øvrig.


Med hilsen


Inger-Johanne Arildsen Rygh e.f.
underdirektør
                                                                                  Jens Christian Westly
                                                                                  førstekonsulent

Gjenpart: Kredittilsynet