Lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper

Loven gjelder for interkommunalt selskap. Med interkommunalt selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene.

Interkommunalt selskap kan ha rettigheter, forpliktelser og partsstilling overfor domstol og andre myndigheter.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser