Lovgivning

Handlingsplan Sammen mot Barne- og ungdomskriminalitet

Handlingsplanen Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008)


Lovgivning


Lovbrytere under 15 år

Barn under 15 år som begår alvorlig kriminalitet er en særlig utfordring for samfunnet. Straffeloven kan ikke benyttes: ”… ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte 15 år.” Den er heller ikke anvendelig for målgruppen selv om formålet ikke er å straffe, men å forebygge fortsatt kriminalitet. Barnevernloven har imidlertid hjemmel for tvangstiltak overfor barn som har vist alvorlige atferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, forutsatt at tiltaket er til barnets beste og institusjonene kan tilby barnet tilfredsstillende hjelp. Men barnevernet har ikke ansvar for reaktive tiltak, allmennprevensjon eller samfunnsbeskyttelse.

Offentlige instanser har lovpålagt plikt til å melde alvorlig bekymring for et barns utvikling til barneverntjenesten. I den anledning er politiets meldinger om kriminell atferd et viktig element i samfunnets oppfølging av de yngste. For politiet representerer de en utfordring som ofte ligger i utkanten, både av deres ansvarsområde, rolle og faglige kompetanse.


Lovbrytere mellom 15 og 18 år

Denne gruppen omfattes av straffeloven og barnevernloven, som begge har hjemler for å benytte tvangsinngrep på grunnlag av lovbruddene. Barnevernloven virker parallelt med straffeloven og omfatter også ungdom med atferdsavvik i form av kriminalitet.

Særlige frister i straffesaksbehandlingen

Det er i politiet i de siste årene, etter sterkt fokus på saksbehandlingstiden både fra Stortinget, Regjeringen, Justisdepartementet og riksadvokaten, blitt gjennomført et betydelig arbeid for raskere behandling av saker mot unge lovbrytere. Mindreårige har krav på at tiltalespørsmålet avgjøres innen seks uker etter at de blir mistenkt for en straffbar handling med mindre hensynet til etterforskningen eller andre særlige grunner gjør det nødvendig å avgjøre spørsmålet senere. Dette er regulert i straffeprosessloven.

Riksadvokaten ga i mai 2005 et direktiv om frist på 15 dager for statsadvokatenes behandling av saker mot unge lovbrytere: I saker mot personer som var under 18 år på handlingstiden, skal statsadvokaten avgjøre spørsmålet om tiltale eller oversende saken til riksadvokaten med innstilling om avgjørelse innen 15 dager fra statsadvokaten mottok saken fra politiet. Tiltalespørsmålet kan allikevel avgjøres senere dersom hensynet til etterforskingen eller andre særlige omstendigheter gjør det nødvendig.

Det gjelder også særlige frister for domstolens behandling. Hovedforhandling skal berammes så snart som mulig, og som hovedregel senest to uker etter at saken kom inn til tingretten eller etter at anke til lagmannsretten er henvist til ankebehandling i lagmannsretten. I saker hvor den siktede enten var under 18 år da forbrytelsen ble begått eller sitter varetektsfengslet når saken berammes, gjelder særskilte fristregler for når saken skal ha startet: Om ikke særlige forhold er til hinder, skal hovedforhandling være påbegynt innen seks uker etter at saken kom inn for tingretten og åtte uker etter at anke til lagmannsretten er henvist til ankeforhandling.

Når det gjelder straffegjennomføringen hører mindreårige også til prioriterte grupper.

Nye virkemidler

Lovtiltak foreslått i Ot.prop. nr. 106 (2001-2002) ble vedtatt i 2003 og lovfestet nye virkemidler for politi- og påtalemyndighet:

  • adgang til å innkalle barn og foresatte til en bekymringssamtale.
  • oppholdsforbud for barn under 15 år på et bestemt sted for et avgrenset tidsrom. Vilkåret er at påtalemyndigheten finner grunn til å tro at opphold på stedet øker faren for at barnet begår lovbrudd.
  • etterforskningsplikten for politiet ble utvidet til å omfatte antatt straffbare handlinger utført av barn under 15 år. Dette er blant annet en markering av at atferden er uakseptabel.
  • for unge lovbrytere under 15 år kan saken overføres fra politiet til barneverntjenesten.
  • barneverntjenesten har plikt til å underrette påtalemyndigheten om hvorvidt det treffes vedtak i saken (ikke vedtakets innhold) når saken er overført etter straffeprosessloven.

Publisert: 15.08.2005