M-1/2003 - Forskrift om skogavgift for 2003

R-1010 (24.01.2003)

Rundskriv
M-1/2003
R-1010

Saksnr. 2002/02189

24.01.2003

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingene, Norges Skogeierforbund, Norsk Skogbruksforening, NORSKOG, Skogeierforeningene, Statens landbruksforvaltning

Forskrift om skogavgift for 2003

Det vises til høringsbrev datert 20. november 2002 m/vedlegg.

Landbruksdepartementet har i dag fastsatt ”Forskrift om skogavgift for 2003”, som følger vedlagt.

Under høringen tok departementet opp spørsmålet om det bør svares skogavgift for alt virke av både bar- og lauvtrær, herunder virke til ved og andre bioenergiformål. Det fremkom delte meninger knyttet til dette spørsmål, bl.a. med bakgrunn i små marginer økonomisk sett for enkelte sortimenter. Men det kom også klar støtte til departementets resonnement om at når stadig flere skogeiere baserer sine skogbruksinntekter på andre sortimenter enn skurtømmer og massevirke, så bør også omsetningen av disse nye sortimenter gjennom skogavgiften bidra til eiendommens investeringsevne når det gjelder å bygge opp kvalitetsskog for fremtiden.

Under høringen kom det også forslag om, særlig fra skogeierhold, at intervallet for skogeierens valg av skogavgiftssats burde utvides.

Departementet er kommet til at disse to hovedspørsmålene bør kunne ses i sammenheng.

På den ene side er det etter departementets vurdering prinsipielt riktig at det svares skogavgift ved omsetning av alle sortimenter av skogsvirke. På den annen side tilsier variasjonene i både fortjeneste og investeringsbehov for de nye sortimentene at man samtidig bør gi skogeierne større frihet til å velge skogavgiftssats.

Det er på bakgrunn av ovenstående bl.a. foretatt følgende endringer i forhold til tilsvarende forskrift for 2002:

  • Skogavgift skal nå svares for virke av både bartre og lauvtre, samt virke til ved og andre bioenergiformål, jf. forskriftens § 1, 2. ledd. Departementet har også vurdert spørsmålet om pliktig skogavgifttrekk ved omsetning av juletrær og pyntegrønt, men er bl.a. på grunn av problemer med avgrensningsforhold kommet til at dette fortsatt skal være valgfritt for skogeieren.
  • Skogavgiften kan avsettes i hele prosentenheter innenfor intervallet 4 – 40 prosent av virkets bruttoverdi. Når virket ikke blir bruttoverdiberegnet, skal skogavgiften være i hele kroner innenfor intervallet 16 – 160 kr. pr. m3 (fast mål), jf. forskriftens § 2, 1. ledd.
  • Det kan ikke søkes om lavere sats enn 4 prosent/16 kr. pr. m3 (fast mål).
  • Hvis skogeieren ikke har gitt melding om sats skal det trekkes 10 prosent/40 kr. pr. m3 (fast mål), jf. forskriftens § 2, siste ledd.

Det vil videre med det første bli vurdert endringer i ”Forskrift om bruk av skogavgift”. Dette innebærer at det i en prøveperiode kan bli aktuelt å åpne for bruk av skogavgift til kjøp av utstyr for produksjon av biobrensel.

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder for kalenderåret 2003, jf. forskriftens § 5.

En skal be om at fylkesmennene orienterer videre til kommunene.

Med hilsen

Oluf Aalde
Skogdirektør

   
   

Ivar Ekanger
avdelingsdirektør