M-13/2000 - Praktisering av forkjøpsretten

R-820 (Mai 2000)

Rundskriv
M-13/2000
R-820

Saksnr. 999900 50126 DIK

Mai 2000

[Ref: M-5/2000]

 

Fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og kommunene

Praktisering av forkjøpsretten

Stortinget har behandlet St.meld. nr. 19 (1999-2000). Det går inn for å oppheve det offentliges forkjøpsrett etter konsesjonsloven av 31. mai 1974. Departementet tar sikte på å fremme lovforslag om opphevelse av forkjøpsretten for Stortinget høsten 2000.

Departementet konstaterer at en har kommet et skritt videre i den politiske prosessen fram mot avvikling av forkjøpsretten.

Når det gjelder praktiseringen av forkjøpsretten, viser departementet til Rundskriv M-5/2000. Det understrekes at det skjønn som skal utøves etter gjeldende lov, må reflektere den situasjon en nå står overfor. En viser her til det som er sagt i St.meld. nr. 19 (1999-2000) og i Innst. S. nr. 167 (1999-2000), se vedlegg.

En understreker at konsesjonsspørsmålet ellers må behandles på vanlig måte etter de regler som fortsatt gjelder.

Med hilsen

Kåre Selvik

   
   

Inger Grette

Saksbehandler: Knut Vorkinn

Vedlegg