M-15/1997 - Endring av forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebesetning pga. scrapie

R-550 (15.04.1997)

Rundskriv
M-15/1997
R-550

Før utskrift:
Klikk på "utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/03833

15. april 1997

 

Til

Fylkesmannen, Landbruksavdelingen alle fylker, Kommunene i Rogaland, Hordaland og Nordland, Fylkesveterinærene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk sau- og geitalslag Statens Dyrehelsetilsyn

Endring av forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebesetning som har hatt kontakt med besetning der sjukdommen scrapie er påvist

Vedlagt oversendes forskriften fastsatt av Landbruksdepartementet 15.04.97. Formålet med ordningen er å virke til hjelp for brukere som slakter ned sauebesetningen som ledd i bekjempelse av scrapie.

Nærmere om endringene:

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder besetninger pålagt restriksjoner mot sending av sau på fellesbeite på grunn av scrapie.

§ 3 Vilkår

Det er tatt inn tillegg om at gjødselkjeller skal desinfiseres så langt det er mulig.

§ 5 Tilskott

Det innføres et ekstra tilskott for besetninger som blir restriksjonsbelagt i tidsrommet 01.11. - 20.05. på kr 800,- pr. dyr. Denne bestemmelsen gis tilbakevirkende kraft fra 01.11.96. I tillegg til pålagt utskifting av innredning er tiltak på uteareal omkring gjødselport og inngangsparti tatt med som tilskottsgrunnlag.

§ 6 Søknad

Søknaden vedlagt erklæring fra distriktsveterinæren sendes fylkesmannen.

§ 8 Utbetaling

Det åpnes for at opp til 60% av totalt beregnet tiIskott kan utbetales som forskott når tilsvarende kostnader er påløpt, dersom saneringstiltakene er så omfattende at de varer ut over 6 måneder.

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per Finset