M-15/2000 Konsesjonsloven, Odelsloven og Jordloven. Nye delegasjonsbestemmelser m.v.

Underordnede organers adgang til å treffe avgjørelser i saker etter konsesjonsloven, jordlovenog odelsloven er fastlagt i delegasjonsbestemmelser 6. juni 1995 1, 19. juni 1997 og 5. mai1999. Bestemmelsene er tatt inn i rundskriv M-38/95, M-43/95, M-23/97 og M-9/99.

Fra 1. juli 2000 vil Statens Landbruksforvaltning (SLF) være etablert og i virksomhet. SLF viloverta de oppgavene Statens landbrnksbank hadde etter jordloven. I tillegg vil SLF overtaoppgaver fra Landbmksdepartementet.