Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

M-43/1995 - Lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

R-406 (Juni 1995)

Rundskriv
M-43/1995
R-406

 

Saksnr. Saksnr. 999995 50189 DIJ

Juni 1995

 

Til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, Statens Landbruksbank, tinglysingsdommerne og kommunene

 
 

Lov av 12. Mai 1995 nr. 23 om jord ( jordlova). Delegasjon til kommunen, fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret og statens landbruksbank. Forskrift om saksbehandling i kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i saker etter jordlova

I. Innledning

Den nye jordlova - lov om jord - vart sanksjonert 12. mai 1995. Lova trer i kraft 1. juli 1995. Reglane om bu- og driveplikt etter lov av 28. juni 1974 nr. 58 ( odelslova) og lov av 3 1. mai 1974 nr. 19 (konsesjonslova) vert endra samstundes. Jordlova av 18. mars 1955 og lov av 18. mars 1949 om vern mot jordøydelegging (jordvernlova) vert oppheva, og det er gjort ei mindre endring i lov av 21. desember 1979 nr. 77 (jordskiftelova).