M-43/1995 - Lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

R-406 (Juni 1995)

Lov av 12. Mai 1995 nr. 23 om jord ( jordlova). Delegasjon til kommunen, fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret og statens landbruksbank. Forskrift om saksbehandling i kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i saker etter jordlova.