M-16/1997 - Slakting av kontaktbesetninger av sau mhp. scrapie - tilskuddsforvaltning

R-551 (18.04.1997)

Rundskriv
M-16/1997
R-551

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1997/00531

18. april 1997

Til

Fylkesmennene og kommunene i Rogaland, Hordaland og Nordland

Slakting av kontaktbesetninger av sau med scrapie - forvaltning av grunntilskudd, distriktstilskudd og innfrakttilskud for slakt

Sau fra kontaktbesetninger har blitt slaktet og godkjent på vanlig måte før slakteriet sendte slaktene til destruksjonsanlegg. Dette vil bli endret slik at sau fra kontaktbesetninger mhp. scrapie sendes fra produsent direkte til destruksjonsanlegg for slakting og destruksjon.

Etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde-og Småbrukarlag har Landbruksdepartementet fastsatt nærmere bestemmelser om utbetaling av grunntilskudd, distriktstilskudd og innfrakttilskudd ved nedslakting av kontaktbesetninger selv om disse ikke slaktes, veies og klassifiseres på vanlig måte. Bestemmelsene er basert pået forslag som er utarbeidet av Fraktkontoret for slakt i samarbeid med Norsk Kjøtt og Kjøttbransjens Landsforbund

Utbetaling av tilskuddene vil som for øvrig slakt skje gjennom Fraktkontoret for slakt. De fastsatte bestemmelsene oversendes herved til orientering. De øvrige retningslinjene for avregning til produsenter som leverer sau fra kontaktbesetninger, vil bli fastsatt av Omsetningsrådet.

Fraktkontoret for slakt vil informere slakteriene om bestemmelsene.

Retningslinjer for tilskuddsforvaltningen ved slakting av kontaktbesetninger av sau mht. scrapie.

 1. Ordningen gjelder kun sau, lam og vær som sendes direkte fra produsent til destruksjonsanlegg for slakting og destruksjon. Retningslinjene gjelder fra rundskrivets dato.
 2. Avliving skjer ved følgende destruksjonsanlegg: Sandeid for produsenter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Mosvik for produsenter i Nordland
 3. Innmelding skjer som vanlig til ordinært slakteri.
 4. Det utbetales innfrakttilskudd for den avstand som tilsvarer transporten mellom produsent og det ordinære slakteri. Dekking av fraktkostnader ut over dette må eventuelt utbetales gjennom avregningen fra det ordinære slakteri til produsent.
 5. Kjøreseddel skal angi antall sau, lam og vær samt navn og adresse til produsent. Ved ankomst skal opplysningene kontrolleres og attesteres av veterinær ved destruksjonsanlegget eller annen som denne har delegert ansvaret til.
 6. Distriktstilskudd utbetales som for ordinært slakt, dvs. at kommune-, gårds- og bruksnummer avgjør fastsettingen av sone på bakgrunn av leverandørens produsentnummer i I/S Produsentregisteret / hovednummer i Landbruksregisteret.
 7. Grunntilskudd utbetales som for ordinært slakt.
 8. Det forutsettes at sauene klippes før de leveres til slakting. Tilskuddet til ulla utbetales som for øvrige leveranser av ull.
 9. Det skal ikke kreves inn kjøttkontrollavgift, omsetningsavgift eller forskningsavgift. Slakteriene må oppgi totalvekt pr. månedsoppgave som Fraktkontoret ikke skal beregne disse avgiftene for.
 10. Det skal ikke foretas veiing eller klassifisering på destruksjonsanlegg. Klassifiseringen innvirker ikke på utbetalingen av tilskuddene, fordi det ikke er ulik tilskuddssats for ulike klassifiseringer av slakt av sau/lam, Vektgunnlaget for utbetaling av tilskudd skal være gjennomsnittsvekta for hhv. sau, lam og vær for den enkelte produsent de siste 3 år. Dette gjennomføres ved at slakteriene beregner gjennomsnittlig slaktevekt for hhv. sau, lam og vær for de siste 3 kalenderår for den enkelte produsent. Tallgrunnlaget vil ligge i slakterienes databaser. Slakterier som ikke har mulighet til å gjennomføre dette, kan alternativt innhente de nødvendige opplysninger fra Leveranseregisteret gjennom Fraktkontoret for slakt Fraktkontoret kan evt. kreve en mindre avgift fra slakteriene for denne oppgaven.
 11. Det skal nyttes følgende varekoder for disse dyra ved innrapportering til Leveranseregisteret for slakt:

Sau

181991

Lam

183991

Vær

185991

Med hilsen

Torgeir Gjølberg

Håkon Grotli
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55