M-16/1998 - Beregning av tvangsmulkt ved ulovlig anleggskapasitet etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold

R-641 (16.09.1998)

Rundskriv
M-16/1998
R-641

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1998/02761

16. september 1998

M-23/96

Til

alle fylkesmenn

Beregning av tvangsmulkt ved ulovlig anleggskapasitet etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold

Innledning

Dette rundskrivet utfyller rundskriv M-23/96 om bruk av tvangsmidler mv. ved brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold.

I medhold av lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold § 6 kan det gis pålegg om gjennomføring av nødvendige tiltak innen en nærmere fastsatt frist for å bringe til opphør eventuelle disposisjoner som er i strid med loven. Dette gjelder både ulovlig høyt dyretall og ulovlig anleggskapasitet. For å sikre at pålegget blir gjennomført er det etter § 6 annet ledd gitt hjemmel til å knytte en tvangsmulkt til pålegget som begynner å løpe dersom fristen for retting ikke blir overholdt. Etter tredje ledd er tvangsmulkten tvangsgrunnlag for utlegg og kan inndrives etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7.

Som følge av en dom som ble avsagt i Oslo byrett den 8. juli 1998, har departementet vedtatt å gi nye retningslinjer for beregningen av tvangsmulktens størrelse. Denne nye beregningsmåten skal kun anvendes når overtredelsen av regelverket refererer seg til å besitte ulovlig anleggskapasitet. Ved ulovlig stor produksjon er det fortsatt den beregningsmåten som er fastsatt i rundskriv M-23/96 som skal benyttes.

Bakgrunnen for endringen

Staten v/Landbruksdepartementet ble den 15. juli 1997 stevnet av Prioritet Produksjon AS med påstand om at fylkesmannens vedtak om tvangsmulkt var ugyldig. I dommen som ble avsagt av Oslo byrett den 8. juli 1998, prøvde retten rimeligheten av den beregning av tvangsmulktens størrelse som fremkommer i departementets rundskriv M-23/96. Retten uttaler følgende:

"Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har basert sitt vedtak om tvangsmulkt på Landbruksdepartementets rundskriv M-23/96 som bærer overskriften Bruk av tvangsmidler my ved brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Det fremgår her at ved beregningen av tvangsmulktens størrelse skal denne "settes så høyt at det ikke lønner seg økonomisk for den ansvarlige å la være å gjennomføre de pålagte tiltak og fortsette den ulovlige produksjonen. Mulkten fastsettes derfor ut fra en vurdering av hvilken inntjening den aktuelle produksjonen har". Slik retten leser departementets rundskriv knytter beregningen av tvangsmulkten seg her til inntjeningen av den ulovlige produksjonen. Retten kan ikke se annet enn at en slik innfallsvinkel må være et rimelig utgangspunkt for beregningen av tvangsmulkten for at denne skal virke etter sin hensikt. Derimot finner retten det mer betenkelig at man som her, også anvender det samme utgangspunktet for beregningen av tvangsmulkten når det faktisk ikke har skjedd noen ulovlig produksjon, men hvor overtredelsen består i å besitte et produksjonsanlegg med kapasitet over det som er lovlig. Dette kan etter rettens syn lede til et urimelig resultat. Et urimelig resultat vil da heller ikke awerges nevneverdig ved at man reduserer mulitplikasjonsfaktoren fra 2 til 1,5. Retten vil understreke at den selvsagt ikke mener at det vil være urimelig å knytte tvangsmulkt også til denne type overtredelser, med beregningen av tvangsmulkten størrelse slik denne fremkommer i departementets rundskriv vil her raskt føre til urimelige resultater."

Retten kom til at den delen av tvangsmulktvedtaket som refererte seg til den tiden det ikke hadde funnet sted noen produksjon i anlegget, ga et så klart urimelig resultat at det måtte medføre ugyldighet. Retten viste her også til kravet om forholdsmessighet mellom mål og midler som gjelder i forvaltningsretten.

Som en følge av denne dommen gir departementet med dette nye retningslinjer for beregningen av tvangsmulktens størrelse, når overtredelsen av loven kun refererer seg til å besitte for stor anleggskapasitet.

Tvangsmulktens størrelse

Mulkten må ikke settes så høyt at den gir urimelige resultater, men samtidig må den være av en slik størrelse at den stimulerer til oppfyllelse av påleggene etter lovens § 6.

Departementet har kommet til at størrelsen på tvangsmulkten for å besitte ulovlig anleggskapasitet, skal tilsvare en tredjedel av tvangsmulkten for ulovlig produksjon. Man tar følgelig utgangspunkt i den beregningsmåte som er fastsatt i rundskriv M-23/96, og deler på tre.

Eksempel på beregningen for en produsent som har 64 000 slaktekyllingplasser for mye:

4 kr. = 365 dg. x 64 000 x 1,5 = 3 = 350 kr.

Med hilsen

Almar Sagelvmo
landbruksdirektør

Torgeir Gjølberg
underdirektør

Saksbehandler: Monica Auberg
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55