M-21/1997 - Kontroll av veterinære reiser

R-556 (29. 04.1997)

Rundskriv
M-21/1997
R-556

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1997/02147

29. april 1997

Til

alle fyIkesmenn, landbruksavdelingen

Kontroll av veterinære reiser

Dette rundskriv erstatter rundskriv M-31/95.

Det vises til Forskrift om tilskott til nedskriving av utgifter til skyssgodtgjørelse og reisetillegg ved veterinærers sjuke- og inseminasjonsbesøk, fastsatt av Landbruksdepartementet 10.10.94. Det vises videre til brev datert 12.12.90 vedrørende tilsyn/kontroll av tilskottsordningene som administreres av ytre etat.

Landbruksdepartementet presiserer med dette viktigheten av kontroll med at forskriftens bestemmelser følges ved utfylling og innsending av reiseregninger. Det understrekes at rekvirenten skal ha underskrevet hovedskjemaet (eller eget bilagsskjema) med fullt navnetrekk, jfr. § 5 i forskriften. Det oppfordres til at bestemmelsen i § 5 om at regninger kan framlegges for fylkesveterinæren for faglig og annen vurdering benyttes.

For å sikre mest mulig lik praksis mellom fyIkene når det gjelder kontroll av veterinære reiser skal FyIkesmannen i tillegg til vanlig kontroll av alle regninger vedrørende refusjonsordningen for hvert år gjennomføre følgende stikkprøvekontroll:

Et tilfeldig utvalg p 5 % av reiseregningene på kap. 1107 (offentlige oppdrag) sammenstilles med reiseregninger på kap. 1150.77.01. Dette for å kontrollere om veterinæren har ført separate reiseregninger for private og offentlige oppdrag når reisen er foretatt til samme område innenfor samme tidsrom (samme dag). Dersom det i slike tilfeller er levert doble sett med reiseregninger skal det innhentes særskilt forklaring fra veterinæren. Feil utbetalt tilskott skal kreves tilbakebetalt i henhold til § 8 i forskriften. Resultatet av kontrollen skal hvert år rapporteres til Landbruksdepartementet innen 30. april det påfølgende år.

Statens dyrehelsetilsyn gir instruks til fylkesveterinærene om hvordan de skal forholde seg når det gjelder å oversende kopier av reiseregninger for offentlige oppdrag til fyIkesmennene.

Det nevnes i denne sammenheng at Riksrevisjonen, etter gjennomgang av reiseregningene i endel fyIker samt sammenstilling mellom refusjonsordningen (fylkesmannen) og offentlige oppdrag (fylkesveterinæren), har påpekt endel svakheter i kontrollrutinene for ordningene som omfatter de forhold som er nevnt ovenfor. Departementet presiserer at kontrollen må ha en slik kvalitet at den ikke gir grunnIag for tilsvarende framtidige merknader fra Riksrevisjonen.

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per Finset
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55