M-4/2000 - Områdetiltak - tildeling av midler for satsing på områdetiltak for 2000

R-797 (14.02.2000)

Rundskriv
M-4/2000
R-797

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 2000/00450

14. februar 2000

Til

Fylkesmennene

Kopi sendes til:
Statens landbruksbank, Statens kornforretning, Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Samisk kulturminneråd, Fylkeskommunene, kommunene og Kommunenes sentralforbund

Områdetiltak – tildeling av midler for satsing på områdetiltak for 2000

Bakgrunn

I jordbruksoppgjøret 1997 ble det vedtatt å starte opp et arbeid med tiltaksplaner (senere omdøpt til områdetiltak) for å sikre en bedre utnytting og målretting av virkemidlene på miljøområdet. Arbeidet i fylkene ble startet opp gjennom rundskrivet Områdetiltak – tildeling av midler for satsing på områdetiltak ( M-13/98). Dette rundskrivet er det tredje på områdetiltak og erstatter rundskriv M- 8/99.

Formålet med områdetiltak

Formålet med satsingen er å opprettholde eller forbedre miljøkvalitetene i vassdragene og i kulturlandskapet. Områdetiltak skal fremme helhetstenkning rundt miljøsatsingen som en strategi for å bedre effekten av tiltakene i området. Områdetiltak skal også bidra til å skape et lokalt engasjement rundt miljøverdiene gjennom samarbeid om tiltak mellom grunneiere, den øvrige befolkning og kommunen i det aktuelle området.

Mer om områdetiltak

Områdetiltak går ut på at man planlegger en miljøsatsing for et område som for eksempel nedslagsfelt, dalside, grend, vassdrag o.l.. Grunneiere, kommunen og eventuelt andre berørte parter lager et prosjekt hvor de beskriver hva de ønsker å oppnå, og hvilke virkemidler de tenker seg å bruke for å nå dette målet. Områdetiltak kan omfatte både kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak, og det er ønskelig at begge momentene vurderes ved utvelgelsen av områdene. Områdetiltakene kan omfatte bruk av virkemidler hos miljøvernforvaltningen, landbruksforvaltningen og eventuelt andre aktuelle parter. Samordningen skal bidra til en mer helhetlig miljøforvaltning og til mer effektiv bruk av tilskuddsmidlene.

Virkemidler

Det er en hel rekke virkemidler som kan tenkes brukt innenfor et områdetiltak. Dette gjelder både virkemidler innenfor landbruksforvaltningen, miljøvernforvaltningen og hos kulturminnemyndighetene. Det legges ikke opp til å endre på noen av virkemidlene, men å se disse samordnet. Det vil si at man må se på formål og virkeområde for de ulike virkemidlene for å finne det som kan passe i det enkelte tilfelle. Det er derimot fullt mulig å bruke flere virkemidler i det samme området.

Lokal orientering

Satsingen kan betraktes som et Lokal Agenda-21 tiltak. Lokal problemløsning står i fokus. Av den grunn er det avgjørende å nå ut med informasjonen om satsingen til de lokale aktørene, slik at den blir forankret i lokalsamfunnet.

Det er viktig at grunneierne ser sammenhengen mellom områdetiltak og den totale miljøsatsingen i landbruket. Det er derfor av avgjørende betydning at tiltaket kan sees på som en forlengelse av næringsorganisasjonenes satsing på Kvalitetssystemer i landbruket (KSL), og da spesielt Miljø- og ressursplan. Det er også viktig at kommunen ser tiltaket i sammenheng med kommuneplanen, og da spesielt oversiktsplaner for landbruket og forvaltningen av vannressursene i kommunen gjennom arbeidet med "Miljømål for vannforekomster".

Prosjektorganisering

Det bør legges opp til at områdetiltakene skal være prosjektorganiserte med 3 års varighet, og det skal være en årlig rapportering på framdriften til fylkesmannen. Denne tidshorisonten er ikke bindende for tiltakene. Det kan være gunstig med mer langsiktige mål for området.

Behandling hos fylkesmannen

De lokale aktørene bør utarbeide en arbeidsskisse for satsingen i sitt område hvor de beskriver hva de ønsker å oppnå og hvilke virkemidler de tenker å bruke for å nå dette. Kommunen, det aktuelle laget/foreningen/gruppa og/eller den enkelte grunneier søker så om områdetiltaksmidler.

Søknadene bør drøftes i et organ hvor Fylkesmannens landbruksavdeling, Fylkesmannens miljøvernavdeling, kulturminnemyndighetene og næringsorganisasjonene er representert (et eksempel på en slik gruppe er Kulturlandskapsgruppa i fylket). Det vil videre bli Fylkesmannens oppgave å godkjenne og tildele områdetiltaksmidler til de prosjektene som tilfredsstiller de retningslinjer som foreligger (bl.a. oppfyller kravene i de ordningene som foreslås brukt).

Kommunen, det aktuelle laget/foreningen/gruppa og/eller den enkelte grunneier må i tillegg søke på de støtteordningene som er planlagt benyttet, alt etter hvem som kan søke på de ulike ordningene. Søknader innenfor ordninger som ikke forvaltes av Fylkesmannen, behandles av rette myndighet. Dette arbeidet koordineres med arbeidet hos Fylkesmannen. Fylkesmannen har ansvaret for at denne koordineringen finner sted.

Rapport for 1999

Områdetiltak er nå kommet godt i gang i de fleste fylkene. Det er satt i gang flere områdetiltak i alle fylkene. Antallet og størrelsen på tiltakene varierer. Av de 17.557.000 kronene som ble bevilget (1999 bevilgning og overført fra 1998) er ca.16.000.000 kroner utbetalt eller løyvd i fylkene. Det er ca.1.500.000 ubrukte midler i 1999 som overføres til 2000. Disse midlene er med i tildelingen for 2000.

De fleste områdetiltakene som er igangsatt er i organiseringsfasen, slik at det ikke har utløst de store konkrete resultatene ennå.

Det er stor spennvidde på de igangsatte tiltakene. Størrelsen på prosjektene varierer også fra de veldig store med over 100 brukere til små prosjekter der en har noen få bruk. De fleste områdetiltakene tar for seg flere miljøområder i det samme prosjektet, og det er et nært samarbeid med miljøvern- og kulturminneforvaltning i de fleste fylkene.

Bevilgning

I jordbruksoppgjøret 1999 ble det under ordningen Endret jordarbeiding avsatt 8 millioner kroner til områdetiltak. Ubrukte midler på ordningen i 1999 (for alle fylker) er inndratt. Dette beløpet er lagt til budsjettmidlene for år 2000 og inngår i fordelingen for 2000. I tillegg kan fylkene disponere eventuelle inndratte midler i 2000. Hvert enkelt fylke må følgelig prioritere søknadene innenfor denne rammen. Tilsvarende vil eventuelle ubrukte midler for år 2000 inndras og legges til rammen for neste års bevilgning. Ubrukte midler i 1999 var 1.500.000 kroner på områdetiltak. Det blir derfor til sammen er 9,5 millioner kroner til fordeling i 2000. Alle midlene for inneværende år er fordelt i dette rundskrivet. Midlene blir fordelt til fylkene på følgende måte:

Tabell:

Fylke

Bevilgning 2000

Østfold

800000

Oslo og Akershus

500000

Hedmark

500000

Oppland

600000

Buskerud

500000

Vestfold

400000

Telemark

1000000

Aust-Agder

400000

Vest-Agder

400000

Rogaland

600000

Hordaland

600000

Sogn og Fjordane

600000

Møre og Romsdal

400000

Sør-Trøndelag

500000

Nord-Trøndelag

800000

Nordland

500000

Troms

200000

Finnmark

200000

Sum

9500000

Til tabellen: Kriterier for tildeling har vært: Innmeldt behov, rapporterte planer for 2000, spesielle miljøutfordringer, vurdering opp mot handlingsrom i forhold til tiltaksmidler på miljø (STILK etc.)

I tillegg har Telemark fått en viss særbehandling. På grunn av en misforståelse ble ikke ferdigbehandlede saker pålydende en samlet løyving på 600.000 kroner registrert for 1999. Telemark hadde derfor 954.000 kroner ubrukt ved utgangen av 1999. Nord-Trøndelag har en tilsvarende situasjon med midlene som ble løyvet i ekstra tildeling høsten 1999.

Eksempler på hva midlene kan brukes til

Eksempler på hva midlene kan tenkes brukt til er:

 • Informasjonsmøter i det lokale laget (om områdetiltak, om hva som bør gjøres i området, studiesirkel etc.)
 • Støtte til informasjonsmateriell (faglitteratur, kart etc.)
 • Støtte til foredragsholdere (faglig opplæring)
 • Støtte til lønn til koordinator innenfor prosjektet.
 • Støtte til organisering og planlegging

Listen over hva midlene kan brukes til er ikke uttømmende.

I oppstartfasen (1998 og 1999) ble det gitt rom for å bruke noe av midlene til prosjektretta lønn til en koordinator på fylkesnivå. Det er ikke rom for å bruke av 2000 bevilgning til lønn til koordinator i fylkesmannsembetet. Dette ble også varslet i rundskriv M- 8/99.

Utbetaling av midlene

Fylkene skal bruke SATURN ved utbetaling av midler til områdetiltak, og følge standard prosedyre for overføring til Agresso for regnskapsføring. Alle belastninger på ordningen skal registeres i SATURN . Dette gjelder også eventuelle administrative kostnader hos Fylkesmannen. Områdetiltak har følgende plass i SATURN-systemet:

Navn i systemet:

Endra jordarbeiding, sentrale midler

Forskriftstype:

118

Hjemmelnr:

01 Områdetiltak

Kontotype:

093

Statskontonr:

115074175

Agressokonto:

11507475

Kontoeier:

01 (Landbruksdepartementet)

Sakene på områdetiltak registeres i enten T300 (Journalsak) eller T301 (Hurtigregistering)

Rapportering

Fylkesmannen skal kreve årlig rapportering fra de områdetiltakene som igangsettes etter vanlig praksis ved tildeling av prosjektmidler.

I forbindelse med opprettelsen av Statens landbruksforvaltning 01.07.00 vil ansvaret for områdetiltak bli overført fra Landbruksdepartementet til Statens landbruksforvaltning. All rapportering på områdetiltak skal etter 01.07.00 sendes til Statens Landbruksforvaltning.

Det vil bli sendt ut et eget brev om frister for rapportering for miljøvirkemidlene. Rapporten på Områdetiltak skal inneholde følgende punkter:

 • Antall igangsatte områdetiltak
 • Kort beskrivelse av de igangsatte områdetiltakene
  Hovedformålet med områdetiltaket
  Hva midlene har gått til i de enkelte områdetiltakene, og hvor mye som er brukt?
  Antall grunneiere som deltar
  Virkemidler som er brukt eller planlagt brukt
  Effekt av igangsatte tiltak
 • Kort om planer for år 2001 og behovet for midler.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har igangsatt et rapporteringsprosjekt for å finne frem til forenklede og bedre rapporteringsrutiner. Det tas sikte på å legge fram resultatene våren 2000, og at eventuelle endringer kan gjennomføres i løpet av år 2000.

Med hilsen

Anne Kathrine Fossum
avdelingsdirektør

Ragnar Mjelde
underdirektør

Saksbeh: Frode Lyssandtræ
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55