M-61/1994 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket

(15.08.1994)

Rundskriv
M-61/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/7371

August 1994

Til

Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank m.fl.

Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket

  • Oppsamlingsanlegg for gjødselvann i veksthus - kommentarer.
  • Samlet plan for miljøtiltak

Inn hold

Rundskrivet inneholder utfyllende kommentarer om anlegg for veksthus for oppsamling av gjødselvann for spredning eller for rensning og resirkulering. Søknader/planer kan sendes statskonsulent i veksthusteknikk Jon Stene for faglig vurdering.

Det er en forutsetning at det blir foretatt en vurdering av alle aktuelle miljøtiltak på bruk som søker om tilskott, og at det utarbeides en samlet plan for alle nødvendige tiltak på bruket.

Det vises til rundskriv M-46/94 og til ny forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket av 13. mai 1994, med kommentarer.

Tidligere kunne det gis tilskott til oppsamlingsanlegg for gjødselvann fra veksthus for spredning på jordbruksområder. I den nye forskriften er ordningen utvidet til også å gjelde oppsamlingsanlegg av gjødselvann for rensing og resirkulering.

Det er en forutsetning at det planlegges oppsamlingsanlegg for alle veksthus på bruket/driftsenheten. Det gis imidlertid kun ett tilskott pr bruk/driftsenhet. Ordningen omfatter alle veksthusanlegg, også de som ikke er knyttet til jordbruk.

Fra og med 1993 ble det åpnet for å gi tilskott til oppsamlingsanlegg for gjødselvann fra veksthus. I rundskriv M-19/93 ble det orientert om hvilke utgifter som kunne regnes med i tilskottsgrunnlaget. I forskriftens § 11, under avsnittet om veksthus, er det sagt hvilke kostnader som kan inngå i tilskottsgrunnlaget. I og med at ordningen nå er utvidet, og at det forhåpentligvis er flere som finner den interessant, mener vi det er aktuelt å utdype nærmere hvilke kostnader som kan tas med i kostnadsoverslaget. Det som kan inngå i tilskottsgrunnlaget er kort sagt alt av teknisk utstyr som angår oppsamling og eventuelt rensing av drensvann (gjødselvann). Dette omfatter bl.a. følgende for de ulike produksjoner og prosesser:

For anlegg for potteplanter kan følgende teknisk utstyr inngå i tilskottsgrunnlaget:

1. Oppsamlingstanker, både hovedtank og eventuelt mellomstasjonstanker.

2. Ledningsopplegg med pumper, ventiler og styringsutstyr for oppsamling/resirkulering/rensing.

3. Selve innlegget i bordene (bordplatene), men ikke understellet.

Grønnsaker

1. Oppsamlingstanker, både hovedtank og eventuelt mellomstasjonstanker.

2. Dyrkings- eller oppsamlingsrenner og ledningsnettet tilbake til tankene. Selve vanningssystemet (f.eks dryppvanningsanlegget) inngår ikke i tilskottsgrunnlaget.

3. Ledningsopplegg med pumper, ventiler og styringsutstyr for oppsamling/resirkulering/rensing.

Planteskoler

1. Oppsamlingstanker, både hovedtank og eventuelt mellomstasjonstanker.

2. Nødvendig utstyr for opp samling av drensvannet fra dyrkingskarene på friland og med ledninger og eventuelt pumper tilbake til hovedtank.

3. Ledningsopplegg med pumper, ventiler og styringsutstyr for oppsamling/resirkulering/rensing.

Filtre og desinfeksjonsanlegg

Filter (sandfilter) for filtrering av næringsløsningen og desinfeksjonsanlegg kan tas med i tilskottsgrunnlaget.

Oppsamling og rensing av næringsvann fra veksthus er et relativt nytt fagområde i Norge. Nye teknikker er stadig under utprøving for å finne fram til best mulige løsninger. Forskjellige produksjoner kan kreve forskjellige løsninger. Aktuell løsning i hvert enkelt tilfelle må derfor ta hensyn til en rekke faktorer som produksjon, bygningsmessige forutsetninger, økonomi, fare for forurensning mm.

Mange fylker har hatt relativt få veksthusanlegg og har begrenset kompetanse på dette fagområdet. Dersom det er fylker som Ønsker hjelp til å vurdere en søknad om investeringsstøtte til miljøtiltak, deltiltak veksthusanlegg (oppsamlingsanlegg for gjødselvann for spredning eller rensing og resirkulering) kan de henvende seg til statskonsulenten på fagområdet.
Fagområde veksthusteknikk: Statskonsulent Jon Stene. SEL Kvithamar, 7500 Stjørdal.

Statskonsulenten vil, i den grad tiden tillater det, gi en faglig vurdering av planen som foreligger og den tekniske løsningen som er valgt. Det er fylkesmannen som avgjør søknaden om tilskott.

Samlet plan

Det har hele tiden siden ordningen for tekniske miljøtiltak ble innført vært en forutsetning at det skal utarbeides en samlet plan for alle nødvendige miljøtiltak på bruket. Dette har fortsatt gyldighet.

I forskrift av 13. mai 94 om investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket er det omtalt i del II og del III hver for seg at det skal utarbeides en samlet plan.

I § 13 heter det at det skal utarbeides samlet plan for de tekniske tiltak som er nødvendige for å redusere alle forurensninger på bruket. Videre heter det i § 16 at det skal utarbeides en samlet plan for alle miljøplantinger og økologiske rensetiltak på bruket.

Vi vil her tilføye at det er en forutsetning at alle tiltak sees i sammenheng og at det utarbeides en plan som omfatter alle nødvendige tiltak på bruket mht til forurensningsfare og jordvern. Det bør f.eks ikke innvilges tilskott til miljøplantinger såfremt det på bruket er et utilfredsstillende gjødsellager som ikke omfattes av søknaden.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler. Johan KollerudØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55