M-6/2001 - Ny forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

R-930 (18.04.2001)

Rundskriv
M-6/2001
R-930

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 2000/02884

18. april 2001

Vedlegg: Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Til

Norges Birøkterlag, Fylkesmennene, alle fylker, Statens dyrehelsetilsyn, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Honningcentralen A/S

Ny forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Det vises til vedlagt Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier, fastsatt 18.04.2001 av Landbruksdepartementet med hjemmel i Lov om husdyravl av 4. desember 1992.

Forskriften fastsetter bestemmelser om parestasjoner, reinavlsområder og vandring, og erstatter §§ 14-16 i Forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier, fastsatt 13.05.94 av Landbruksdepartementet.

Ad. parestasjoner, § 3

Forskriften gir bare Norges Birøkterlag anledning til å søke om godkjenning av parestasjon. Landbruksdepartementet gir mulighet til å pålegge birøktere som var etablert før godkjenning av parestasjon å skifte ut bidronningene med nærmere bestemt rase. Landbruksdepartementet kan videre knytte vilkår om levering av bidronninger av nærmere bestemt rase til birøktere som hadde stasjonære bigårder innenfor området før opprettelse av parestasjonen ble godkjent.

Ad. reinavlsområder, § 4

Forskriften gir bare Norges Birøkterlag anledning til å søke om godkjenning av reinavlsområde. For å sikre en løpende vurdering av fordeler og ulemper skal godkjenningen være tidsavgrenset. Reinavlsområdet gis ved godkjenningen en status som gir Norges Birøkterlag mulighet til en viss regulering av bihold og vandring innenfor området. Eksisterende reinavlsområder er listet opp i vedlegg II og er gitt en tidsbegrensning i tråd med § 4.

Ad. vandring, § 5

Forhold som berører birøkten innenfor parestasjonens område skal godkjennes av Norges Birøkterlag. Det er tatt inn en bestemmelse om at Norges Birøkterlag skal tillate vandring dersom det ikke er til skade for pågående avlsarbeid og at bestemmelser om forebygging av sjukdom er oppfylt. Dette for å sikre at birøkten ikke skal hindres uten saklig grunn.

Med hilsen

Kjell Nyhus underdirektør

Per Finset
rådgiver
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@ld.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55