Mandat for arbeidsgrupper i forbindelse med "vårproposisjonen" 2002

Regjeringen har i Tilleggsproposisjon nr. 4. til St.prp. nr. 1 (2001–2002) varslet at det våren 2002 skal legges fram en egen proposisjon som tar for seg nødvendige endringer i forsvarsstrukturen og forslag til bevilgninger til finansiering av denne samt ekstraordinære tiltak mot terrorfare. Proposisjonen vil også beskrive enkelte andre forhold i forbindelse med oppfølgingen av den vedtatte omleggingen av Forsvaret. Det opprettes sju arbeidsgrupper som skal forestå grunnlagsarbeid på utvalgte områder.

Mandat for arbeidsgrupper i forbindelse med "vårproposisjonen" 2002

11. desember 2001

1 BAKGRUNN

Terrorangrepet i USA 11. september har gjort forebyggelse og bekjempelse av terrorisme til en akutt så vel som langsiktig oppgave. Samtidig har de nye kostnadsberegningene som ble utført på basis av Stortingets vedtak ved behandlingen av St.prp. nr. 45 (2000–2001), jf. Innst. S. nr. 342 (2000–2001), vist at kostnadene er vesentlig høyere enn tidligere antatt. Derfor har regjeringen i Tilleggsproposisjon nr. 4. til St.prp. nr. 1 (2001–2002) varslet at det våren 2002 skal legges fram en egen proposisjon som tar for seg nødvendige endringer i forsvarsstrukturen og forslag til bevilgninger til finansiering av denne samt ekstraordinære tiltak mot terrorfare. Proposisjonen vil også beskrive enkelte andre forhold i forbindelse med oppfølgingen av den vedtatte omleggingen av Forsvaret.

2 ARBEIDSOPPLEGG

Sentrale deler av grunnlagsarbeidet for proposisjonen gjennomføres i et tett samarbeid mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando, ledet av Forsvars-departementet, og med løpende støtte fra Forsvarets forskninginstitutt og Forsvarets bygningstjeneste/Forsvarsbygg. Videre vil ekstern kompetanse bli involvert for å ivareta behovet for kvalitetssikring av deler av arbeidet.

Det opprettes sju arbeidsgrupper som skal forestå grunnlagsarbeid på utvalgte områder.

2.1 Overordnede mål og rammer for arbeidsgruppene

Arbeidsgruppenes hovedoppgave er å bidra til å utforme viktige deler av beslutnings-grunnlaget for arbeidet med proposisjonen. Gruppene skal imidlertid ikke favne alle områder i proposisjonsarbeidet. Dette på bakgrunn av at det er igangsatt arbeid på enkeltområder og at enkelte områder bearbeides særskilt.

Arbeidsgruppene skal vurdere følgende områder:

Arbeidsgruppe 1: T ilpasninger på kort sikt for å forebygge, bekjempe, samt bidra til å begrense effekten av terrorisme, herunder forholdet til langtidsplanen for samfunnets sikkerhet og beredskap.

Arbeidsgruppene 2, 3, 4 og 5: Organisasjonsendringer og justeringer i styrkestrukturihenholdsvisLandsforsvaret, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og fellessystemer.

Gruppe 4 vil omfatte en egen undergruppe for å vurdere lufttransport og eventuell tank-
flykapasitet.

Arbeidsgruppe 6:Organisasjonsendringer og justeringer i Forsvarets støttevirksomhet.

Arbeidsgruppe 7: Støttegruppe for kostnadsberegning

FD legger til grunn at arbeidsgruppenes anbefalinger behandles i linjen på vanlig måte. Dette gjelder både FD, FO og andre aktører som er involvert i grunnlagsarbeidet.

2.2 Retningslinjer for arbeidsgruppenes sluttrapporter

Sluttrapportene skal inneholde følgende hovedpunkter:

 1. innledning
 2. grunnlag
 3. anbefaling
 4. begrunnelse
 5. sammendrag
 6. ikke anbefalte alternativer
 7. samlede økonomiske og administrative konsekvenser

Arbeidsgruppene skal ikke utforme selve proposisjonen, men det må legges vekt på at arbeidsgruppenes sluttrapporter lett skal kunne omsettes i proposisjonstekst.

2.3 Forholdet til arbeidstakerorganisasjonene

Arbeidstakerorganisasjonene er informert om mål og opplegg for grunnlagsarbeidet og vil bli informert om hovedresultater av arbeidet. Organisasjonene vil på sentralt nivå få seg forelagt proposisjonstekster som vedrører organisasjonsendringer i samsvar med innarbeidet praksis.

3 MANDATER

3.1 Arbeidsgruppe 1

Arbeidsgruppen skal anbefale konkrete forslag til tiltak i perioden 2002-2005 som bedrer kapasiteten på sikt til å forebygge og bekjempe, samt bidra til å begrense effekten av terrorisme. Arbeidsgruppen skal også identifisere om det er behov for å iverksette ekstraordinære øyeblikkelige tiltak som må igangsettes før vårproposisjonen behandles. Slike eventuelle tiltak skal i så fall danne grunnlag for egne, separate prosesser. Videre skal arbeidsgruppe 1 bidra til å etablere grunnlaget for de øvrige arbeidsgruppene. Eventuelle tiltak som ikke omfattes av de andre arbeidsgruppenes anbefalinger, skal fremmes separat av arbeidsgruppe 1. Arbeidsgruppen skal tidlig søke å skille mellom tiltak som i første rekke er avhengig av tilgang på investeringsmidler kontra tiltak som også har bredere strukturelle implikasjoner, samt tiltak som vil kreve mer tidkrevende utredninger før de eventuelt kan besluttes.

3.2 Arbeidsgruppene 2–6

Felles retningslinjer

I tillegg til økonomiske konsekvenser må gruppene identifisere operative, personell-messige og administrative konsekvenser for de ulike alternativene.

Gruppene skal også se på forslagene i forhold til vedtatte endringer og konsekvenser for disse av anbefalinger og vurderte tiltak. Når det gjelder årsverksinnsparinger skal det tas utgangspunkt i antall årsverk per 1. september 2000.

Gruppene skal utrede følgende:

Landforsvaret

 1. Nedleggelse av Haslemoen, jfr. Innst. S. nr. 342 (2000-2001)
 2. Endret utdanningsbehov for HV – konsekvenser for Heistadmoen, herunder gjennomgående tjeneste for HMKG
 3. FIST/H – overbygning og tilknytning til brigadestrukturen
 4. Tiltak for å forebygge, bekjempe og begrense virkningene av terrorisme

Sjøforsvaret

 1. Kostnadseffektive løsninger for Sjøforsvarets støttestruktur – understøttelse av MTB-sektoren
 2. Tiltak for å forebygge, bekjempe og begrense virkningene av terrorisme

Luftforsvaret

 1. Videreutvikling av Forsvarets kapasitet for lufttransport og eventuelt lufttankings-behov, samt oppfølging av trekantutredningen "Rygge-Gardermoen-Kjeller"
 2. Redusert antall mobiliseringsflystasjoner
 3. Tiltak for å forebygge, bekjempe og begrense virkningene av terrorisme

Felles operative elementer

 1. Muligheter for forbedret understøttelse av deployerte norske hærstyrker
 2. Tiltak for å forebygge, bekjempe og begrense virkningene av terrorisme

Støttevirksomheten

Utredningsoppdragene er knyttet til den vedtatte omorganseringsprosess for Forsvaret logistikkorganisasjon (FLO), jfr. St.prp. nr. 55 (1999-2000) og Innst. S. Nr. 25 (2000-2001).

 1. Eventuelle forbedringspotensialer i fase 1, herunder behovet for å etablere to forsyningssentre i Hæren
 2. Eventuell forsering av fase 2 – etablering av en felles investerings- og utviklings-organisasjon (IUO)
 3. Eventuell forsering av elementer i fase 3 for raskere å hente ut antatt gevinst-potensiale, herunder alternative tilknytningsformer for FLO
 4. Eventuell kartlegging av behovet for organisasjonsendringer i FLO som følge av forslag fra andre arbeidsgruppers forslag om endringer i primærvirksomheten

Tidsfrist
Arbeidsgruppenes rapporter skal foreligge 15. januar 2002.

VEDLEGG