Andre dokumenter

Meddelelse til Stortinget om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i statsråd 27. mars 2020 i medhold av koronaloven § 2.

1. Innledning

Stortingets vedtak 24. mars 2020 til midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) ble sanksjonert i statsråd i dag.

Det følger av koronaloven § 5 første ledd at forskrifter gitt med hjemmel i loven skal etter kunngjøring umiddelbart meddeles Stortinget. Videre fremgår det av Innst. 205 S (2019-2020) at det legges opp til en skriftlig prosedyre, slik at Statsministerens kontor kan orientere om meddelelser blant annet etter koronaloven gjennom et brev til Stortingets presidentskap. 

I punkt 2 orienteres på denne bakgrunn om de forskrifter som med hjemmel i koronaloven ble fastsatt i statsråd i dag. Kopi av den kongelige resolusjonen vedlegges for hver enkelt sak.

2. Forskrifter som med hjemmel i koronaloven ble fastsatt i statsråd 27. mars 2020  

Forskrift under Forsvarsdepartementet

 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien

Forskrift under Helse- og omsorgsdepartementet

 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19

Forskrifter under Justis- og beredskapsdepartementet

 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19
 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Forskrifter under Kunnskapsdepartementet

 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19
 • Midlertidig forskrift 27 mars 2020 om tilpasninger i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19
 • Midlertidig forskrift 27. mars om tilpasninger i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19
 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om tilpasninger i lovgivningen om utdanningsstøtte som følge av utbrudd av Covid-19
 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om tilpasninger i lovgivningen om universiteter og høyskoler som følge av utbrudd av Covid-19
 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om tilpasninger i lovgivningen om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) som følge av utbrudd av Covid-19.

Forskrifter under Nærings- og fiskeridepartementet

 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19
 • Mellombels forskrift 27. mars 2020 om unntak frå reglane om fysisk møte i samvirkeforetak som følgje av utbrotet av covid-19
 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om unntak fra reglene om fysisk møte i selskaper som følge av utbruddet av covid-19
 • Midlertidig forskrift 27. mars 2020 om unntak fra reglene om fysisk møte i stiftelser som følge av utbruddet av covid-19.

 

Med vennlig hilsen

Erna Solberg